http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  08-09-2014 | 12:22
data ostatniej modyfikacji:  08-09-2014 | 12:22
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn:"Przebudowa drogi gminnej nr 4233020 Tursko Wielkie – Trzcianka Kolonia od km 0+000 do km 1+730 dł. 1730mb" 08.09.2014

 Osiek, dnia 08.09.2014r.

BR.271.6.2014.B5

  

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

o zamówienie publiczne pn.:

 

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 4233020 Tursko Wielkie – Trzcianka Kolonia od km 0+000 do km 1+730 dł. 1730mb.”

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn zm.) na wykonanie zadania pn.:  „Przebudowa drogi gminnej nr 4233020 Tursko Wielkie – Trzcianka Kolonia od km 0+000 do km 1+730 dł. 1730mb.”

           

Została wybrana oferta nr 5 firmy:  Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa

„DYLMEX” Tomasz Dyl  ul. Rakowska 33,  28-200 Staszów  za kwotę 357 924,36 zł.  brutto za całość zadania

 

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę najkorzystniejszą i  zgodną z wymogami SIWZ,

W postępowaniu wpłynęło 9 ofert. W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono informacje dotyczące nazw (firm) Wykonawców, którzy złożyli oferty, ich siedziby i adresy oraz, dla ofert podlegających ocenie punktowej, liczbę punktów w  kryteriów oceny i łączną liczę punktów uzyskanych przez Wykonawcę, a także informacje o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

Konsorcjum firm: Lider konsorcjum- PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW S.A. 37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 159

      421 551 ,50 zł. brutto

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”

Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

     369 235,18 zł. brutto

3.

SKANSKA  S.A.

01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9

414 556,38 zł. brutto

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów

Sp. z o.o. 28- 200 Staszów , ul. Rakowska 40

386 860,83 zł. brutto

5.

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce

456 769,11 zł. brutto

6.

TRAKT S.A.

(dawniej Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.)

Górki Szczukowskie 1k/Kielc, 26-065 Piekoszów 

467 000,09 zł. brutto

7.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych

Karol Cieśla

Chybice 77, 27-225 Pawłów

454 865,07 zł. brutto

8.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Adrian Cieśla

ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice

435 428,61 zł. brutto

9.

Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa

„DYLMEX” Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33,  28-200 Staszów 

357 924,36 zł. brutto

 

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

  

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1

84,91 x 3 = 254,73

254,73

-----------------------------

2.

96,94 x 3 = 290,82

290,82

-----------------------------

3.

86,34 x 3 = 259,02

259,02

---------------------------

4.

92,52 x 3 = 277,56

277,56

-----------------------------

5.

78,36 x 3 = 235,08

235,08

---------------------------

6.

76,64 x 3 = 229,92

229,92

----------------------------

7.

78,69 x 3 = 236,07

236,07

------------------------------

8.

82,20 x 3 = 246,6

246,60

----------------------------

9.

100 x 3 = 300

300

----------------------------

 


Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie 19.09.2014r.

 

 

Zatwierdził dnia: 08.09.2014r.

Włodzimierz Wawrzkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek


 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska