http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  13-10-2014 | 09:36
data ostatniej modyfikacji:  13-10-2014 | 09:36
autor dokumentu: Sala Barbara
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Wybór banku obsługującego budżet Gminy Osiek wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2014-2018" 13.10.2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.osiek.iap.pl


Osiek: Wybór banku obsługującego budżet Gminy Osiek wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2014-2018
Numer ogłoszenia: 215129 - 2014; data zamieszczenia: 13.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osiek , ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8671203, faks 015 8671232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osiek.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór banku obsługującego budżet Gminy Osiek wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2014-2018.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy 0siek wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od dnia 01.11.2014 r. do dnia 31.10.2018 roku przez bank, który posiada placówkę o pełnej obsłudze obejmująca swym zasięgiem następujące jednostki -Gmina 0siek ; -Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 0sieku ; -0środek Pomocy Społecznej w 0sieku; -Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suchowoli ; -Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. J. Świątyńskich w 0ssali; -Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie; -Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli; -Miejsko-Gminny 0środek Kultury w 0sieku; -Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 0sieku; Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek organizacyjnych może się zmienić w trakcie obowiązywania umowy. Umowy na obsługę bankową zawierać będą: -ze strony Gminy - Burmistrz Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy; -ze strony jednostek organizacyjnych - kierownicy tych jednostek. 1)0bsługa bankowa obejmować będzie( uwzględniając potrzeby wszystkich jednostek): 1.1 otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych - 11 szt.,w tym : -Gmina 0siek- 3 szt. ; -Zespół Szkól im. Jana Pawła II w 0sieku- 1 szt. ; -0środek Pomocy Społecznej w 0sieku - 1 szt ; -Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suchowoli- 1 szt. ; -Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. J. Świątyńskich w 0ssali - 1 szt.; -Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie-1 szt.; -Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli- 1 szt.; -Miejsko-Gminny 0środek Kultury w 0sieku- 1 szt.; -Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 0sieku- 1 szt.; 1.2 otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych - 19 szt.,w tym : -Gmina 0siek- 2 szt. ; -Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 0sieku- 2 szt. ; -0środek Pomocy Społecznej w 0sieku - 7 szt. ; -Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suchowoli-2 szt. ; -Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. J. Świątyńskich w 0ssali - 2 szt.; -Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie- 2 szt.; -Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli- 2 szt.; 2.Bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych. Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane we własnej placówce banku ( oddziale, filii) pod nazwą Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz wpłaty inkasentów podatków i opłat Zamawiającego , a także wpłaty od interesantów. 3.Bezpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych przez wszystkie jednostki organizacyjne . Dokonywanie wpłat gotówkowych na podstawie wystawianych dowodów wypłat. 4.Realizacja poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i w innych bankach. 4.1.Planowana liczba przelewów elektronicznych w skali roku - około 13.710 szt. w tym : -Gmina 0siek- 3.800 szt. ; -Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 0sieku- 2.900 szt. ; -0środek Pomocy Społecznej w 0sieku - 3.300 szt. ; -Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suchowoli- 600 szt. ; -Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. J. Świątyńskich w 0ssali - 700 szt.; -Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie- 700 szt.; -Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli- 750 szt.; -Miejsko-Gminny 0środek Kultury w 0sieku- 720 szt.; -Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 0sieku- 240 szt.; 4.2.Planowana liczba przelewów papierowych w skali roku - około 131 szt., w tym : -Gmina 0siek- 50 szt. ; -Zespół Szkól im. Jana Pawła II w 0sieku-20 szt. ; -0środek Pomocy Społecznej w 0sieku - 33 szt. ; -Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suchowoli- 5 szt. ; -Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. J. Świątyńskich w 0ssali - 5 szt.; -Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie- 5 szt.; -Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli- 5 szt.; -Miejsko-Gminny 0środek Kultury w 0sieku-5 szt.; -Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 0sieku- 3 szt.; 4.3.Realizacja przelewów wewnętrznych między rachunkami budżetu Gminy 0siek i jednostek podległych bezpłatna. 5.Wykonawca ubiegający się o zamówienie zapewni : 5.1.0bjęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkie obsługiwane jednostki . System ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu , szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego systemu. Bank udostępni usługi na co najmniej 6 stanowiskach w Gminie ,instytucje kultury - 1, szkoły -6 i 0środek Pomocy Społecznej - 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości tworzonych stanowisk do obsługi bankowości elektronicznej . Usługa typu bankowość elektroniczna winna być zainstalowana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Bank zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Gminy i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej . System bankowości elektronicznej powinien umożliwić zamawiającemu w szczególności : -uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach; -przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta , rachunku kontrahenta, daty, kwoty itp.; -składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków; -monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji; -import danych z programów księgowo-płacowych do systemu bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu. 5.2.Bank będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego. 5.3.Wykonawca udzieli Gminie na jej wniosek kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską w 0sieku.Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem. 5.4.Wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń bez pobierania opłat . 5.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych oprocentowanych rachunków bankowych Gminy 0siek lub jednostek podległych , które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym postępowaniu przetargowym. 5.6.Zastosowanie taryf opłat i prowizji bankowych w odrębnych umowach rachunku bankowego dla jednostek gminy według taryf podanych w ofercie banku na obsługę budżetu Gminy. 6.Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia : Przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą bankową zamawiający wymaga od Wykonawcy , aby : 6.1.Wszystkie rachunki gminy 0siek oraz jej jednostek organizacyjnych były obsługiwane na tych samych warunkach. 6.2.Nie pobierał opłat za : -realizację przelewów przychodzących ; -dokonywanie wpłat własnych na rachunki Zamawiającego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz inkasentów podatków , opłat , a także od upoważnionych pracowników jednostek organizacyjnych dokonujących wpłat w imieniu jednostki; -dokonywanie wpłat z tytułu podatków lub innych opłat przez interesantów gminy 0siek oraz jednostek organizacyjnych; -przelewy papierowe w przypadku przerw technicznych i awarii systemu przejściowej blokady użytkownika. Zamawiający oczekuje od Banku obsługi elektronicznych przelewów , a forma papierowa będzie mogła mieć zastosowanie sporadycznie , w szczególności w przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim; -otwarcie i zamykanie rachunków bankowych. 6.3.Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi obsługi bankowej gminy 0siek przez własną placówkę (oddział, filię) mającą siedzibę na terenie miasta 0siek. 6.4.Zapewnił realizację czynności bankowych objętych zamówieniem, co najmniej w zakresie kompleksowej obsługi wpłat i wypłat gotówkowych oraz przyjęcia do realizacji polecenia przelewu w sytuacjach awaryjnych określonych powyżej w pkt.6.2.w oddziale , placówce znajdującej się na terenie miasta 0sieka. 6.5.Dołożył wszelkiej staranności w zakresie bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych Zamawiającego. 6.6.Wykonywał obsługę bankową Zamawiającego samodzielnie tj. Zamawiający zastrzega , że całość przedmiotu zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 6.7.Wykonawca udzieli osobom upoważnionym przez Zamawiającego , a także skarbnikowi informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszystkich operacjach poprzedniego dnia do czasu wdrożenia przez jednostkę systemu elektronicznego lub w przypadku utrudnień technicznych w systemie wdrożeniowym. 6.8.Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty( np. wysokość opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego) .Zamawiający zastrzega , iż w czasie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej banku działającego w warunkach wolnorynkowych , wartości w tabeli opłat , prowizji, oprocentowania rachunków bankowych mogą ulec zmianie. Jednak zmiany opłat i prowizji nie mogą przewyższać stawek opłat i prowizji zaproponowanych w ofercie przetargowej. Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy. W przypadku wzrostu stopy oprocentowania rachunków w banku, wykonawca uwzględni zmiany zmieniając tym samym warunki umowy na korzyść Zamawiającego , sporządzając w tym celu aneks do umowy. 6.9.Dla innych ewentualnych czynności , nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego , Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującym w banku oficjalnej tabeli, stanowiącej załącznik do umowy. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia, bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te , które zostały określone w ofercie Wykonawcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 6.480,00 zł (słownie sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 22.10. 2014 do godz. 10:00 Wadium może być wnoszone we wszystkich formach określonych w art.45 pzp. Jeżeli wadium będzie wnoszone w formie gwarancji bankowej(ubezpieczeniowej)to w treści gwarancji winny znaleźć się następujące elementy : -zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu okoliczności , określone w przepisie art.46 ust.4a i ust.5 pzp; -dokładną nazwę postepowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, wskazanie sumy gwarancyjnej; -wskazanie Zamawiającego ; -wskazanie Wykonawcy; -określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu , w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju 0ddział 0siek nr 34 8517 0007 0070 0000 0303 0006. Wadia( oryginały) w formach niepieniężnych należy zdeponować u Zamawiającego w dni robocze od godz.8-15. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium ( kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem ). W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej wynikać winno bezwarunkowo, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego , w terminie związania ofertą ,gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.5 ustawy pzp. Za zachowanie terminu do wniesienia wadium w przypadku przelewu lub przekazu uważa się uznanie rachunku bankowego zamawiającego do dnia 21.10.2014 do godz.14.00 . Zwrot oraz zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art.46 ustawy pzp. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert- termin związany ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten pozostaje spełniony , jeżeli wykonawca wykaże , że jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r.Nr 72 poz.665 z późn.zm) lub w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszeniu i bankach zrzeszających.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać , że dysponuje oddziałem lub filią na terenie Osieka lub złoży oświadczenie o uruchomieniu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy oddziału lub filii na terenie miejscowości 0siek zapewniającym obsługę od poniedziałku do piątku w godzinach minimum od 7 do 15 -tej . Warunek dysponowania na terenie miejscowości Osiek odpowiednim oddziałem , filią wynika z dbałości o bankową obsługę budżetu w sposób funkcjonalny.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1, zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe, 2. Ponadto do oferty należy załączyć wzór umowy sporządzonej przez Wykonawcę , zawierające istotne postanowienia do umowy , stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ, zgodne z zakresami zawartymi w SIWZ . 3.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postepowaniu na wiedzę i doświadczenie , potencjał techniczny , osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolność finansową innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych - 25
 • 3 - oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osiek.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 Osiek tel.: 15 867 12 03 fax.; 15 867 12 32.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 Osiek Sekretariat pokój 103..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 
Zalaczniki:
siwz.docx
uchwala-nr-xxxix_312_14.pdf
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska