http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  13-11-2014 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  13-11-2014 | 11:22
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 4233046 Lipnik Sworoń od km 1+150 do km 3+000 dł. 1850 mb” 13.11.2014

Osiek, dnia 13.11.2014r.

BR.271.8.2014.B5 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

o zamówienie publiczne pn.:

 

 

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 4233046 Lipnik Sworoń od km 1+150 do km 3+000 dł. 1850 mb”

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn zm.) na wykonanie zadania pn.:  
„Przebudowa drogi gminnej nr 4233046 Lipnik Sworoń od km 1+150 do km 3+000 dł. 1850 mb”

           

Została wybrana oferta nr 5 firmy:  Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert. W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono informacje dotyczące nazw (firm) Wykonawców, którzy złożyli oferty, ich siedziby i adresy oraz, dla ofert podlegających ocenie punktowej, liczbę punktów w  kryteriów oceny i łączną liczę punktów uzyskanych przez Wykonawcę, a także informacje o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”

Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

 

328 705,57 zł. brutto

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Adrian Cieśla

ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice

 

324 562,07 zł. brutto

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Staszów Sp. z o.o.
28- 200 Staszów , ul. Rakowska 40

 

347 206,86 zł. brutto

4.

Konsorcjum firm: Lider konsorcjum- PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW S.A. 37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 159

 

   346 536,52 zł. brutto

5.

Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa

„DYLMEX” Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33,  28-200 Staszów 

 

317 691,66 zł. brutto

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1

96,65 x 3 = 289,95

289,95

-----------------------------

2.

97,88 x 3 = 293,64

293,64

-----------------------------

3.

     91,50 x 3 = 274,50

274,50

---------------------------

4.

91,68 x 3 = 275,04

275,04

-----------------------------

5.

100 x 3 = 300

300

---------------------------


 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska