http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  18-11-2014 | 11:40
data ostatniej modyfikacji:  18-11-2014 | 11:40
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2014/2015” 18.11.2014

 Osiek, dnia 18.11.2014r.

BR.271.9.2014.B5

  Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

o zamówienie publiczne pn.:

 

 

„Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie
grzewczym 2014/2015”

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn zm.) na wykonanie zadania pn.:  „Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2014/2015”

           

Została wybrana oferta nr 1 firmy:   PETRO JET Kieszek 52, 26-670 Pionki  za kwotę 3,58   zł.  brutto za 1 litr 

 

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę najkorzystniejszą i  zgodną z wymogami SIWZ,

 

W postępowaniu wpłynęło 1 oferta. W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono informacje dotyczące nazw (firm) Wykonawców, którzy złożyli oferty, ich siedziby i adresy oraz, dla ofert podlegających ocenie punktowej, liczbę punktów w  kryteriów oceny i łączną liczę punktów uzyskanych przez Wykonawcę, a także informacje o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

PETRO JET Kieszek 52, 26-670 Pionki 

3,58 zł. brutto za 1 litr

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

  

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1

100 x 3 = 300

300

-----------------------------

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie 24.11.2014r.

 

Zatwierdził dnia: 18.11.2014r.

Włodzimierz Wawrzkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska