http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  05-12-2014 | 13:18
data ostatniej modyfikacji:  05-12-2014 | 13:18
autor dokumentu: Krakowiak Marta
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek" 05.12.2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

wwwbip.osiek.iap.pl


Osiek: Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek
Numer ogłoszenia: 252641 - 2014; data zamieszczenia: 05.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osiek , ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8671203, faks 015 8671232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osiek.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w ramach projektu - Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, realizowanego przez Gminę Osiek wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar. 2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 30236000-2 - różny sprzęt komputerowy, 31710000-6 - sprzęt elektroniczny, 32320000-2 - sprzęt telewizyjny i audiowizualny, 39713430-6 - odkurzacze, 48190000-6 - pakiety oprogramowania edukacyjnego, 39161000-8 - meble przedszkolne, 39150000-8 - różne meble i wyposażenie, 39515410-2 - rolety wewnętrzne, 44100000-7 - artykuły łazienkowe i kuchenne, 44411000-4 - wyroby sanitarne 30190000-7 - różny sprzęt i artykuły biurowe 39162100-6 - pomoce dydaktyczne 39221000-7 - sprzęt kuchenny 3. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: CZĘŚĆ NR 1 - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ 1) Dostosowanie pomieszczeń w PSP w Suchowoli - dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci, 2) Dostosowanie pomieszczeń w PSP w Pliskowoli - dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci, - modernizacja toalet dla personelu. 3) Dostosowanie pomieszczeń w PSP w Ossali - dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci, - modernizacja toalet dla personelu. 4) Dostosowanie pomieszczeń w PSP w Szwagrowie -dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci, CZĘŚĆ NR 2 - WYPOSAŻENIE 1) Zakup wyposażenia do PSP w Suchowoli - zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, - zakup wyposażenia lub doposażenia kuchni, - zakup mebli i wyposażenia, - zakup rolet okiennych, - zakup wyposażenia wypoczynkowego, - zakup mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, - zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, - zakup pomocy dydaktycznych, - zakup artykułów plastycznych, - - zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, - zakup i montaż zabezpieczenia grzejników zabudową. 2) Zakup wyposażenia do PSP w Pliskowoli - zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, - zakup wyposażenia lub doposażenia kuchni, - zakup mebli i wyposażenia, - zakup wyposażenia wypoczynkowego, - zakup mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych -zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, - zakup pomocy dydaktycznych, - zakup artykułów plastycznych, - zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, - zakup i montaż zabezpieczenia grzejników zabudową. 3) Zakup wyposażenia do PSP w Ossali -zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, - zakup wyposażenia lub doposażenia kuchni, - zakup mebli i wyposażenia, - zakup rolet okiennych, -zakup wyposażenia wypoczynkowego, - zakup mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, - zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, - zakup pomocy dydaktycznych. 4) Zakup wyposażenia do PSP w Szwagrowie - zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, - zakup mebli i wyposażenia, - zakup rolet okiennych, - zakup wyposażenia wypoczynkowego, - zakup mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, - zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, - zakup pomocy dydaktycznych, - zakup artykułów plastycznych, - zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi. CZĘŚĆ NR 3 - SPRZĘT ICT, AUDIOWIZUALNY, TABLICE INTERAKTYWNE Z OPROGRAMOWANIEM, KSEROKOPIARKI 1) Zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki dla PSP w Suchowoli, 2) Zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki dla PSP w Pliskowoli, 3) Zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki dla PSP w Ossali, 4) Zakup sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem dla PSP w Szwagrowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. Nr 2 do SIWZ. 4. Wszystkie dostarczone materiały, pomoce dydaktyczne i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wymagany okres gwarancji 24 miesiące oprócz zabawek i artykułów biurowych. Miejsce dostawy - w/w szkoły..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 30.23.60.00-2, 31.71.00.00-6, 32.32.00.00-2, 39.71.34.30-6, 48.19.00.00-6, 39.15.00.00-8, 39.51.54.10-2, 44.10.00.00-7, 44.41.10.00-4, 30.19.00.00-7, 39.16.21.00-6, 39.22.10.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykonał co najmniej jedną dostawę pomocy dydaktycznych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł. Na potwierdzenie spełniania warunków posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca powinien przedłożyć wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, ze dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłacona polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A.1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ A.2) Opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 2 do SIWZ, , A.6) Projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZ A.7) Wymagania gwarancji -załącznik nr 7 do SIWZ A.8) Wykaz dostaw - załącznik Nr 8 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wwwbip.osiek.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek1 28-221 Osiek tel.(15) 867 12 03 fax. (15) 867 12 32.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek1 28-221 Osiek pok. 103.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 
Zalaczniki:
siwz.doc
zal._1-formularz-ofertowy.doc
zal._3-oswiadczenie-w-trybie-art-.-22.doc
zal._2-opis-przedmiotu-zamowienia.doc
zal._4-oswiadczenie-w-trybie-art.-24.doc
zal._5-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
zal._6-umowa.docx
zal._7-wymagania-gwarancji.docx
zal._8-wykaz-dostaw.docx
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska