http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  16-12-2014 | 14:31
data ostatniej modyfikacji:  16-12-2014 | 14:31
autor dokumentu: Krakowiak Marta
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek” 16.12.2014

Osiek, dnia 16.12.2014r.

BR.271.1.2014.B6

 

ZAWIADOMIENIE
O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:

 

 

 

„Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek”

 

 

 

I.                  Informacja o odrzuceniu oferty:

Działając na postawie art. 92 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w prowadzonym postepowaniu odrzucono ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

PHPU ZUBER,  Andrzej Zuber, 50 - 424 Wrocław, ul. Krakowska 29 C

 

UZASADNIENIE:

Podstawa prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , który stanowi „zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. . 87 ust.2 pkt 3.

 

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław złożył ofertę na wykonanie zadania pn. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek” w ofercie wyceniona była tylko część
1 i 3 zadania, co Oferent potwierdził pismem z dnia 16.12.2014r. Zamawiający nie dopuścił jednak składania ofert częściowych w związku z czym oferta firmy  PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław, nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.    

 

 

 

II.               Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn zm.) na wykonanie zadania pn.:  „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek”           

Została wybrana oferta nr 5 firmy:  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik za kwotę 346 240,00 zł.  brutto za całość zadania 

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę najkorzystniejszą i  zgodną z wymogami SIWZ,

 

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert. W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono informacje dotyczące nazw (firm) Wykonawców, którzy złożyli oferty, ich siedziby i adresy oraz, dla ofert podlegających ocenie punktowej, liczbę punktów w  kryteriów oceny i łączną liczę punktów uzyskanych przez Wykonawcę, a także informacje o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

 

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber 50-424
Wrocław, ul. Krakowska 29 C 

 

109 470,00 zł. brutto

2.

 

Elmar Anna Karnas

ul. 3-go Maja 1/3

36-030 Błażowa

 

349 905,48 zł. brutto

3.

 

Maxmed Z.U.H. Marcin Murzyn

ul. Pomorska 49

84-252 Orle

 

391 522,61 zł. brutto

4.

 

LINGUA

Nauczanie Języków Obcych

Mariusz Jaskulski

27-200 Starachowice, ul. Mrozowskiego 7/1

 

   365 132,45 zł. brutto

5.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

EL HYDRO S.C.

Suchowola 6, 26-020 Chmielnik

 

346 240,00 zł. brutto

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1

--------------------

-------------

Oferta odrzucona

2.

98,95 x 3 = 296,85

296,85

-----------------------------

3.

    88,43 x 3 = 265,29

265,29

---------------------------

4.

94,83 x 3 = 284,49

284,49

-----------------------------

5.

100 x 3 = 300

300

---------------------------

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie 22.12.2014r.

 

Zatwierdził dnia: 16.12.2014r.

                                                                                                        Rafał Łysiak

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska