http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  17-02-2015 | 13:37
data ostatniej modyfikacji:  17-02-2015 | 14:06
autor dokumentu: Krakowiak Marta
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Organizacja placu zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Osiek w ramach projektu: Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w Gminie Osiek 17.02.2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.osiek.iap.pl


Osiek: Organizacja placu zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Osiek w ramach projektu: Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w Gminie Osiek
Numer ogłoszenia: 35310 - 2015; data zamieszczenia: 17.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osiek , ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8671203, faks 015 8671232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osiek.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja placu zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Osiek w ramach projektu: Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w Gminie Osiek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i montaż placów zabaw oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni przy szkołach podstawowych w ramach projektu - Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w Gminie Osiek współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, realizowanego przez Gminę Osiek wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, montażu oraz wykonania bezpiecznej nawierzchni, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar. 2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień: 37535200-9 dostawa i montaż placu zabaw 45000000-7 roboty budowlane Zamówienie obejmuje wykonanie następujących zadań: a) Organizacja placu zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchowoli - wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw (196 m2) - zadanie obejmuje: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gr. III) - 36,90 m3 Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o gr. 15 cm - 184,50 m2 Podbudowa z kruszyw łamanych- warstwa górna o gr 5 cm - 184,50 m2 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp. spoin zaprawą cementową - 145 m Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płytek gumowych typu EPDM lub o takich samych parametrach - 196,000 m2 b) Organizacja placu zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej w Pliskowoli - wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw (45 m2) wraz z ogrodzeniem - zadanie obejmuje: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gr. III) - 9,20 m3 Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o gr. 15 cm - 45,00 m2 Podbudowa z kruszyw łamanych- warstwa górna o gr 5 cm - 45,00 m2 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp. spoin zaprawą cementową - 74,00 m Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płytek gumowych typu EPDM lub o takich samych parametrach - 45,00 m2 Ogrodzenie z siatki wys. 1,5 m na słupkach żelbet. Pref. 16x12x255 cm obsadzonych w gruncie i obetonowanych - 40 m c) Organizacja placu zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie - wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw (200 m2) oraz zakup i montaż elementów placu zabaw - zadanie obejmuje: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gr. III) - 31,60 m3 Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o gr. 15 cm - 200,00 m2 Podbudowa z kruszyw łamanych- warstwa górna o gr 5 cm - 200,00 m2 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp. spoin zaprawą cementową - 180,00 m Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płytek gumowych typu EPDM lub o takich samych parametrach - 200,00 m2 Zakup i montaż trampoliny - zewn. Średnica 140, średnica maty ok. 100 cm, wys. Maty do odbicia na wys. 38 cm, maksymalne obciążenie 45 kg (lub o takich samych parametrach) - 2 szt. Zakup i montaż - Pałac zabaw - mat. stal nierdzewna, płyta politylenowa HDPE - wym. 174 x160 strefa bezp. 474 x 460, wys. całkowita 171, wys. swobodnego upadku 10 cm wys. Podestu 10cm produkt zgodny z PNEN 1176-1:2009 (lub o takich samych parametrach) - 1 szt. Zakup i montaż Mostu z dwoma wieżami z wejściem z jednej strony i zjeżdżalnią z drugiej - ruchomy most - mat. Stal. nierdzewna płyta politylenowa HDPE wym. 235 x 378 cm strefa bezp. 585x 678 wys. całkowita 220 cm.: wys. Swobodnego upadku 59 cm; wys. podestu 59 cm produkt zgodny z PNEN 1176-1:2009 (lub o takich samych parametrach) - 1 szt. Wszystkie urządzenia placu zabaw mają zostać przytwierdzone do podłoża za pomocą stóp fundamentowych betonowych. Wykonawca wykona przedmiot zadania z materiałów o parametrach takich jak podane w spec. technicznej przedmiarach oraz rysunkach, lub o identycznych parametrach. Ponadto wykonawca należycie zabezpieczy teren prac na okres ich trwania oraz dokona stosownego oznakowania. Szczegółowy zakres robót precyzuje przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 600,00 złotych (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w formie przewidzianej ustawą Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, kwota oznaczona w punkcie 1 może zostać przelana na konto Zamawiającego Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju Oddział Osiek Nr 34 8517 0007 0070 0000 0303 0006 4. W przypadku przelewu oferent dołączy do oferty kopię polecenia przelewu, lecz nie w tej samej kopercie. Wadium wpłacone w formie gotówki lub wniesione przelewem ma być na koncie Zamawiającego do dnia 04.03.2015 r. do godz. 10:00. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, należy je złożyć w pokoju 103 w siedzibie Zamawiającego do dnia 04.03.2015 r. do godz. 10:00. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust 1, 1a, 2,3,4 ustawy Pzp 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy lub odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać Wykaz robót z ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, - minimum 3 robót budowlanych ( co najmniej 1 roboty budowlanej, w której w skład wchodziło wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw) o wartości 100 000,00 zł brutto każda.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien wykazać dysponowanie następującymi zasobami: L.p. Rodzaj sprzętu Minimalna liczba jednostek 1 Zagęszczarka do gruntu 1 2. Standardowy zestaw elektronarzędzi 1
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1 osobę do pełnienia funkcji Kierownika Budowy: minimalne kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi niezbędnymi do wykonania zadania.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie warunku Wykonawca winien wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Kosztorysy ofertowe opracowane na podstawie załączonych przedmiarów robót. 3. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik 3 do SIWZ) 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku podpisania oferty przez osobę(y) inną(e) niż upoważniona w dokumencie rejestracyjnym. 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wówczas inne podmioty zobowiązane są do złożenia oświadczenia o braku podstaw do ich wykluczenia (załącznik nr 9 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wprowadzenie zmian w treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu. Potrzeba przeprowadzenia zmian może wynikać z następujących okoliczności: a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki podatku VAT) b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie, c) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, w przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego całości dostaw w terminie określonym w umowie. d) zmiany przez Wykonawcę formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, e) gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego Wykonawcy, f) zakres rzeczowy określony w załączniku nr 2 do niniejszej umowy ulegnie zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub innych uzasadnionych okoliczności, g) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, h) Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, jeżeli pomimo wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wydała stosownego dokumentu. 2. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osiek.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 Osiek tel.: (15) 867 12 03 fax.: (15) 867 12 32.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 Osiek pok. 103.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup wyposażenia i montaż placów zabaw oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni przy szkołach podstawowych w ramach projektu - Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w Gminie Osiek współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, realizowanego przez Gminę Osiek.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 
Zalaczniki:
siwz.pdf
zalacznik-nr-10-spec.pdf
zalacznik-nr-2-przedmiary-robot.zip
zalacznik-nr-11-rysunki.zip
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska