Przejdź do stopki

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli do pracy w komisji w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej w roku 2021.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W dniu 05.02.2021r. zostało wszczęte na żądanie P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Roszkowskiego, ul. Pohulanka 1/42, 03-890 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanej w miejscowości Mucharzew gmina Osiek , na działce nr ewidencyjny 422.

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu pt. "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Osiek na lata 2020-2026"

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym

Podsumowanie konsultacji społecznych - Komitet Rewitalizacji

W dniach od 07.07.2020 r. do 05.08.2020 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

7119