http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2002 - 2006
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2006 - 2010
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2010 - 2014
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2014 - 2018
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2018-2023
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSIEK
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Kompetencje i zadania
SKARBNIK MIASTA I GMINY OSIEK
SEKRETARZ MIASTA I GMINY W OSIEKU
MIASTO OSIEK I SOŁECTWA
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Przewodniczący zarządu Miasta Osiek
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


 
Kompetencje i zadania 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSIEK
 
data publikacji:  13-07-2005 | 11:26
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:11


 

Kompetencje Burmistrza Miasta i Gminy Osiek określa przede wszystkim ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zwana w dalszej części ustawą, oraz Statut Miasta i Gminy Osiek. Jednakże inne przepisy prawa mogą przynawać uprawnienia oraz nakładać obowiązki wobec organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego gminy - wójta (burmistrza, predydenta) np. "W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach (art. 33)".

 

Są to:

1. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy (art. 26 ust. 3),

2. Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.Do zadań wójta należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 30),

3. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz (art. 31),

4. Burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy
(art. 32),

5. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, Burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych (art. 33),

6. Jest kierownikiem Urzędu. Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 33 ust. 3
i ust. 5),

7. wydaje decyzje, zarządzenia,

8. przygotowuje projekt budżetu,

9. wnioskuje w oparciu o art. 21 ust. 3 o zwołanie Sesji rady Miejskiej.

 


Zadania (w oparciu o Regulamin Organizacyjny UMIG
w Osieku):

 

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

1)     reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

2)     prowadzenie bieżących spraw Gminy,

3)     podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4)     wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

5)     zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

6)     udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

7)    ogólny nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu zadań oraz czynności kancelaryjnych Urzędu,

8)    upoważnianie Sekretarza, Skarbnika lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

9)    przyjmowanie oświadczeń majątkowych od Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz od pracowników samorządowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

10) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza innymi przepisami prawa oraz uchwałami Rady Miejskiej.

 

 


 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska