Przejdź do stopki

Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006

Treść

Uchwała Nr XLIX/272/2006

  Uchwała  Nr XLIX/272/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 października 2006 r.     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  dotyczącego realizacji dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno – Wychowawczego w Staszo

Uchwała Nr XLIX/271/2006

    Uchwała Nr XLIX/271/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia  26 października 2006 roku     w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub doto

Uchwała Nr XLIX/270/2006

Uchwała Nr XLIX /270/ 2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 października 2006 r.   w sprawie: zmiany § 4 Uchwały Nr XLVII (249) 2006 r. Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki na Dzieckiem i Rodziną na

Uchwała Nr XLIX/269/2006

Uchwała Nr XLIX/269/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 października 2006 roku     w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Niekrasów.     Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit. a

Uchwała Nr XLIX/268/2006

Uchwała Nr XLIX/268/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 października 2006 roku     w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ossala.     Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit. a ustawy z

Uchwała Nr XLIX/267/2006

    Uchwała Nr XLIX/267/2006 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia  26 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.           Na podstawie art.18 ust.2  pkt 4  ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym

Uchwała Nr XLVIII/264/2006

    Uchwała Nr XLVIII/264/2006   Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006 roku   w sprawie podziału Miasta i Gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.   Na podstawie art.18 ust.1 us

Uchwała Nr XLVIII/263/2006

U c h w a ł a Nr XLVIII/ 263/ 2006 R A D Y    M I E J S K I E J  w O S I E K U z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejsko – Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Osieku.       

Uchwała Nr XLVIII/262/2006

  Uchwała Nr XLVIII/262/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005rok Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku       Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sam

Uchwała Nr XLVIII/261/2006

Uchwała Nr XLVIII/261/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005rok Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku       Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gm

Uchwała Nr XLVIII/260/2006

  Uchwała Nr XLVIII/260/2006   Rady Miejskiej w Osieku   z dnia  31 sierpnia 2006 roku   w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ( bilansu ) za rok 2005 Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku.  

Uchwała Nr XLVIII/259/2006

  Uchwała Nr XLVIII/259/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku za 2005 rok.         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o s

Uchwała Nr XLVIII/258/2006

  Uchwała Nr XLVIII/258/2006 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 31  sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.   Na podstawie art.18 ust.2  pkt 4  ,pkt  9 lit. .c ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r

Uchwała Nr XLVIII/257/2006

Uchwała Nr XLVIII/257/2006 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wydatki bieżące.           Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o sa

Uchwała Nr XLVIII/256/2006

Uchwała Nr XLVIII/256/2006 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej       Na podstawie art.18 ust1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmiana

Uchwała Nr XLVIII/255/2006

Uchwała Nr XLVIII/255/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006r.   w sprawie uchwalenia zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osiek     Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1

Uchwała Nr XLVII/254/2006

  Uchwała Nr XLVII/254/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 czerwca 2005 r.     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przygotowania i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Ope

Uchwała Nr XLVII/253/2006

Uchwała Nr XLVII/253/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 czerwca 2006r.   w sprawie zatwierdzenia dotacji przedmiotowej za odprowadzenie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku na rok 2006.   Na podstawie art. 174 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansa

7290