Przejdź do stopki

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje

Treść

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  Osiek, dn. 04.02.2013r.     INFORMACJA   Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/264/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami poza

Konsultacje dot. Projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok

  Osiek, dn. 24.10.2012 r.   INFORMACJA    Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654) Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza

7290