Przejdź do stopki

Ustalenie numeru porządkowego

Treść

 

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
 
Wymagane dokumenty:
 
1.Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 
 
2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
kopia mapy : zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu
 
Podstawa prawna:
Art. 47a ust.1 pkt. 1 i Art. 47b ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów D.U. z 2012 r. poz. 125)
 
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Osiek, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek lub sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Osiek, pok 203
 
Opłata:
Nie pobiera się.
 
Termin i sposób załatwienia :
Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 ustawy z dnia  14  czerwca 1960 r. - Kodeksu  postępowania  administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z  późn. zm.) 
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia  o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości.
 
Dodatkowe informacje:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia
 

 
 

 
 
 
 
 

7796