http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
Działalność gospodarcza
Prowad. ewidencji innych obie., w których świadcz. są usł. hotelarskie
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Rolnictwo i Melioracja
Drogi
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Akt nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela
Pomoc Społeczna
Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu
Ewidencja ludności
Załatwianie spraw w rozumieniu przepisów KPA
Zaświadczenia
Świadectwa pracy
Sprawy wojskowe
Przyjmowanie i załatwianie skarg
Podatki
Informacja o stanie spraw
Gospodarka nieruchomościami
Podział nieruchomości
Ustalenie numeru porządkowego
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


 
Podział nieruchomości 
Gospodarka nieruchomościami
 
data publikacji:  19-03-2013 | 13:26
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:12
autor dokumentu: Łukasz Bąk
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk

 

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI


Wymagane dokumenty:


1. Wniosek o podział nieruchomości

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza.


2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

a) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności

       - odpis księgi wieczystej

       - albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów

Oświadczenie, o którym mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

b) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;

c)decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

(jeżeli dotyczy - w przypadku braku planu miejscowego – jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym
obowiązkiem sporządzania tego planu, a podział nieruchomości jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,)

d) pozwolenie, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

e)wstępny projekt podziału

(z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)

f) protokół z przyjęcia granic nieruchomości;

g) wykaz zmian gruntowych;

h) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;

i)mapę z projektem podziału.


Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, dokumenty wymienione w/w dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Nie dotyczy to podziału, o którym orzeka sąd. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, póz. 2663).


Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 lit h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. ze zmianami)


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Osiek, ul.Rynek 1, 28-221 Osiek lub sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Osiek, pok 203


Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 ustawy z dnia  14  czerwca 1960 r. - Kodeksu  postępowania  administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z  późn. zm.) Bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego- nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Dodatkowe informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia

 


WZÓR WNIOSKU (PDF)

 


 

     

     

     
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska