http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
Gospodarka nieruchomościami
Ustalenie numeru porządkowego
Podział nieruchomości
Informacja o stanie spraw
Podatki
Przyjmowanie i załatwianie skarg
Sprawy wojskowe
Świadectwa pracy
Zaświadczenia
Załatwianie spraw w rozumieniu przepisów KPA
Ewidencja ludności
Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu
Pomoc Społeczna
Akt nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Drogi
Rolnictwo i Melioracja
Ochrona środowiska
Sprawy budowlane
Prowad. ewidencji innych obie., w których świadcz. są usł. hotelarskie
Działalność gospodarcza
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Ustalenie numeru porządkowego 
Gospodarka nieruchomościami
 
data publikacji:  19-03-2013 | 13:27
data ostatniej modyfikacji:  19-03-2013 | 13:55
autor dokumentu: Łukasz Bąk
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk

 

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
 
Wymagane dokumenty:
 
1.Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 
 
2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
kopia mapy : zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu
 
Podstawa prawna:
Art. 47a ust.1 pkt. 1 i Art. 47b ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów D.U. z 2012 r. poz. 125)
 
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Osiek, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek lub sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Osiek, pok 203
 
Opłata:
Nie pobiera się.
 
Termin i sposób załatwienia :
Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 ustawy z dnia  14  czerwca 1960 r. - Kodeksu  postępowania  administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z  późn. zm.) 
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia  o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości.
 
Dodatkowe informacje:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska