Przejdź do stopki

Referat Administracyjno - Organizacyjny

Treść

REFERAT ADMINISTRACYJNO - ORGANIZACYJNY

KIEROWNIK REFERATU:

UMIG w Osieku, II piętro Barbara Gacoń

tel. 15 867 12 03 wew. 125


 

 

1.      zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu,

2.      zapewnienie sprawnej obsługi interesantów przez Urząd,

3.      nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków,

4.      wdrażanie informatyki do pracy Urzędu,

5.      prowadzenie spraw osobowych pracowników,

6.      zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p. poż.,

7.      utrzymywanie i zabezpieczanie pomieszczeń Urzędu,

8.      nadzór nad zbiórkami publicznymi prowadzonymi w oparciu o wymagane przepisy prawa,

9.      prowadzenie spraw związanych z koordynacją spraw ochrony przeciwpożarowej,

10.  opracowanie projektów ochrony przeciwpożarowej,

11.  organizowanie kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego,

12.  zakup materiałów na potrzeby Urzędu i innych jednostek organizacyjnych,

13.  gospodarka materiałami,

14.  współpraca z organizacjami pozarządowymi,

15.  obsługa kancelaryjna Urzędu prowadzona w Sekretariacie,

16.  zapewnienie prawidłowej obsługi administracyjnej i organizacyjnej Burmistrza i Sekretarza,

17.  prowadzenie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej,

18.  czynności porządkowe wykonywane przez pracowników gospodarczych,

19.  obsługa administracyjno-techniczna wykonywana przez Kierowców,

20.  pełnienie funkcji doradczych w zakresie BHP,

21. prowadzenie archiwum zakładowego,

22. prowadzenie spraw związanych z ochroną zbiorów danych osobowych,

23.  prowadzenie prac związanych z obsługą Rady Miejskiej,

24. organizowanie publikacji prawa miejscowego,

25. współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy (Zarząd Osiedla, Sołectwa) w szczególności związana z organizowaniem zebrań wyborczych oraz przygotowywaniem niezbędnych materiałów dla sprawnego i zgodnego z prawem przebiegu tych zebrań,

26. rejestracja poborowych oraz załatwianie spraw związanych z poborem i służbą wojskową,

27. ochrona informacji niejawnych,

28.  prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej,

29. koordynacja prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego,

30.  sprawy obrony cywilnej,

31.  sprawy związane z powszechną samoobroną ludności,

32. nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy w sprawach obronnych, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych,

33. wykonywanie zadań zleconych przez Burmistrza w zakresie ochrony zdrowia,

34.  prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

35. wykonywanie obowiązków należących do Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

36. analizowanie i przesyłanie do właściwych organów oświadczeń majątkowych,

37. prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze.

38 przygotowywanie, organizację i prowadzenie szkoleń obronnych dla pracowników;

39 prowadzenie spraw związanych z nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych;

40 realizacja innych obowiązków obronnych poprzez:

a)     podawanie do publicznej wiadomości niezbędnych informacji o skutkach obowiązywania stanu wojennego w sferze praw i obowiązków obywateli;

b)     zabezpieczenie środków łączności i środków poligraficznych przed niewłaściwym wykorzystaniem;

c)     organizowanie sił i środków niezbędnych do likwidacji skutków katastrof budowlanych,

d)     podejmowanie działań mających na celu zapewnienie w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny dostaw wody dla celów przeciwpożarowych;

e)     organizowanie i koordynowanie zadań obronnych w komórkach organizacyjnych Urzędu i podległych jednostkach organizacyjnych;

f)       współudział w opracowywaniu i uaktualnieniu regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas pokoju i w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także zakresów zadań w dziedzinie obronności pracowników Urzędu;

g)     prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi, a także, zapewnienie właściwej obsady personalnej stałego dyżuru Burmistrza;

h)     zapewnienia prawidłowej obsługi administracyjnej i organizacyjnej Burmistrza i Sekretarza w sprawach obronnych i obrony cywilnej;

i)        współudział w panowaniu i koordynowaniu zadań obronnych i obrony cywilnej pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy, oraz jednostkami podległymi Burmistrzowi,

j)       zabezpieczenie środków łączności przed niewłaściwym wykorzystaniem;

k)      prowadzenie całokształtu spraw związanych prowadzeniem kwalifikacji wojskowej;

l)        przygotowywanie we współpracy ze stanowiskiem obsługującym Radę Miejską, projektów planów posiedzeń Rady Miejskiej dotyczących tematyki obronnej i obrony cywilnej oraz przedstawienie ich na posiedzeniu Rady,

m)    przygotowywanie propozycji i rozwiązań w dziedzinie obronności i obrony cywilnej, w tym projektów regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas pokoju i w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz zarządzeń Burmistrza.

 

 

 

 


 

 

 Pozostałe stanowiska pomocnicze, nie wymienione w wykazie głównym: pomoc administracyjna, sprzątaczka, robotnik gospodarczy,  kierowca, goniec.

 


 

 

7132