Przejdź do stopki

Referat Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Treść

 

REFERAT BUDOWNICTWA,

GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA

KIEROWNIK REFERATU: Włodzimierz Kiciński

UMIG w Osieku, II piętro, pok. 207, 208, 210 tel. (15) 867-12-03 wew. 127, 122

 


Do zadań Referatu Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa należy w szczególności:

1)     prowadzenie spraw z zakresu:

a)     planowania przestrzennego w gminie,

b)     lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji,

c)     zarządzania i utrzymywania dróg,

d)     realizacji i nadzoru nad inwestycjami gminnymi,

e)     promocji gminy,

f)       pozyskiwania krajowych środków finansowych oraz funduszy unijnych,

g)     wydawania zezwoleń na transport drogowy,

h)     utrzymywania i nadzoru nad obiektami mienia komunalnego i obiektami użyteczności publicznej,

2)     realizacja zadań gminy wynikająca z ustaw:

a) o gospodarce nieruchomościami,

b) o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

c) prawo geodezyjne i kartograficzne,

d) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3) realizacja zadań obronnych w zakresie działania referatu.


 

7796