http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
Referat Administracyjno - Organizacyjny
Sekretariat UMIG w Osieku
Stanowisko ds. organizacyjnych
Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej
Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia i spraw społecz.
Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko ds. podatków
Stanowisko ds. księgowości
Stanowisko ds. podatków i opłat
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Stanowisko ds. księgowości budżetowej szkół
Referat Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Stanowisko ds. drogownictwa
Stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i melioracji
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stanowisko ds. ochrony środowiska
Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności
Stanowisko ds. dowodów osobistych
Obsługa bankowa
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI


 
Referat Finansowo - Księgowy 
REFERATY I STANOWISKA PRACY
 
data publikacji:  10-01-2012 | 12:06
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:11
ostatnio modyfikowal: Barbara Gacoń

 

REFERAT FINANSOWO - KSIĘGOWY

KIEROWNIK REFERATU: Skarbnik Miasta i Gminy Osiek
Hanna Rzepka

UMIG w Osieku, I piętro, pok. 107, tel. (15) 867-12-03 wew. 207

 


 

 

Do podstawowego zakresu działania Referatu Finansowo - Księgowego należą w szczególności sprawy :

1)   długoletnich prognoz finansowych Gminy,

2)   projektu budżetu Gminy, bilansowania finansowego potrzeb Gminy
z dochodami własnymi i zasilającymi,

3)   analizy wykonywania budżetu oraz wnioskowania w sprawach jego zmian lub blokowania planowanych wydatków,

4)   rachunkowości Gminy i księgowości Urzędu,

5)   obsługi finansowej oświaty,

6)   sporządzania bilansów finansowych rocznych i okresowych sprawozdań,

7)   negocjacji z organami administracji rządowej dotyczących wysokości środków finansowych na przejmowane zadania zlecone,

8)   nadzorowania gospodarki finansowej pozabudżetowej,

9)   sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

10)   prowadzenia ewidencji mienia Gminy,

11)   prowadzenia ksiąg rachunkowych,

12)   rozliczania inwentaryzacji,

13)   dokonywania umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych,

14)   opracowywania niezbędnych zestawień kosztów dla potrzeb prowadzonych analiz ekonomicznych,

15)   organizowania i kontrolowania prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla prowadzenia rachunkowości,

16)   prowadzenia spraw płacowych pracowników (wypłaty),

17)   wynikające z zadań głównego księgowego budżetu Gminy,

18)   przygotowywania aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat lokalnych,

19)   wnioskowania w sprawach polityki podatkowej, wymiaru, poboru podatków
i opłat oraz ich egzekucji,

20)   prowadzenia ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych

21)   sporządzanie przelewów

22)   sporządzanie list wypłacanych diet dla radnych oraz sołtysów

23)   prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia biurowego

24)    rozliczanie delegacji służbowych

25)   sprawdzanie rachunków, faktur pod względem formalno-rachunkowym

26)   uzgadnianie sald zobowiązań wobec dostawców za dostarczone materiały
i usługi dotyczących działalności Urzędu Miasta i Gminy

27)   przygotowanie dokumentów finansowych z działalności Urzędu celem przekazania do archiwum

28)   prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia strażnic znajdujących się na terenie gminy Osiek

29)   prowadzenie kart środków trwałych w/w strażnic

30)   uzgadnianie sald zobowiązań wobec dostawców za dostarczone materiały
i usługi dotyczących działalności wszystkich szkół znajdujących się na terenie gminy Osiek

31)   przygotowanie dokumentów finansowo - księgowych szkół celem przekazania do archiwum

32) realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej;

33) prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT;

  34) rozliczanie podatku VAT;

35) wystawianie faktur w zakresie świadczeń usług komunalnych.

 


 

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska