http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
Referat Administracyjno - Organizacyjny
Sekretariat UMIG w Osieku
Stanowisko ds. organizacyjnych
Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej
Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia i spraw społecz.
Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko ds. podatków
Stanowisko ds. księgowości
Stanowisko ds. podatków i opłat
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Stanowisko ds. księgowości budżetowej szkół
Referat Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Stanowisko ds. drogownictwa
Stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i melioracji
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stanowisko ds. ochrony środowiska
Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności
Stanowisko ds. dowodów osobistych
Obsługa bankowa
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI


 
Referat Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 
REFERATY I STANOWISKA PRACY
 
data publikacji:  10-01-2012 | 11:59
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:11
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk

 

REFERAT BUDOWNICTWA,

GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA

KIEROWNIK REFERATU: Włodzimierz Kiciński

UMIG w Osieku, II piętro, pok. 207, 208, 210 tel. (15) 867-12-03 wew. 127, 122

 


Do zadań Referatu Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa należy w szczególności:

1)     prowadzenie spraw z zakresu:

a)     planowania przestrzennego w gminie,

b)     lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji,

c)     zarządzania i utrzymywania dróg,

d)     realizacji i nadzoru nad inwestycjami gminnymi,

e)     promocji gminy,

f)       pozyskiwania krajowych środków finansowych oraz funduszy unijnych,

g)     wydawania zezwoleń na transport drogowy,

h)     utrzymywania i nadzoru nad obiektami mienia komunalnego i obiektami użyteczności publicznej,

2)     realizacja zadań gminy wynikająca z ustaw:

a) o gospodarce nieruchomościami,

b) o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

c) prawo geodezyjne i kartograficzne,

d) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3) realizacja zadań obronnych w zakresie działania referatu.


 

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska