http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
Referat Administracyjno - Organizacyjny
Sekretariat UMIG w Osieku
Stanowisko ds. organizacyjnych
Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej
Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia i spraw społecz.
Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko ds. podatków
Stanowisko ds. księgowości
Stanowisko ds. podatków i opłat
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Stanowisko ds. księgowości budżetowej szkół
Referat Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Stanowisko ds. drogownictwa
Stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i melioracji
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stanowisko ds. ochrony środowiska
Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności
Stanowisko ds. dowodów osobistych
Obsługa bankowa
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI


 
Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności 
REFERATY I STANOWISKA PRACY
 
data publikacji:  14-10-2011 | 15:11
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:11
ostatnio modyfikowal: Barbara Gacoń

 


 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1,

28-221 Osiek

II piętro, pokój nr 201, tel. 867-12-03 wew. 121 fax:15/8671232

Godziny przyjęć:
poniedziałek
– piątek: 7.30 - 15.30;
wtorek: 8.00 - 15.30;

ZASTĘPCA KIEROWNIK USC - Beata Skowron

 


 

 Prowadzenie spraw  z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego:

 • rejestracji stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgony z terenu Miasta
  i Gminy w Osieku.
 • zawierania małżeństw (śluby cywilne),
 •  przyjmowanie zapewnień, wydawanie zaświadczeń  stwierdzających brak okoliczności wyłaczających zawarcie małżeństwa ( do ślubu w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi,
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających zdolność prawną do zawarcia małżeństwa przez obywateli polskich za granicą, 
 • wydawania odpisów z akt stanu cywilnego, znajdujących się w zasobach USC,
 • wpisywanie i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego, 
 • przekanie o sprawach dotyczących sprostowania błędów  pisarskich i uzupełniania brakujących danych w aktach stanu cywilnego,
 • wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu oczekiwania,
 • aktualizacja aktów stanu cywilnego poprzez dokonywanie w nich wszelkich zmian na podstawie orzeczeń sądowych oraz decyzji , innych uprawnionych organów,
 • orzekanie w sprawach zmian imion i nazwisk  oraz zawiadamianiw w tych sprawach właściwych urzędów i organów,
 • współpraca zpolskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą oraz zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego,
 • archiwizacja dokumentów stanu cywilnego oraz współpraca w tym zakresie z |Archiwum Państwowym, 

 


 

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO


Zasady rejestracji stanu cywilnego określa ustawa z dnia 29 września 1986r- Prawo
o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.z 2004r nr 161,poz.1688 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

26 października 1998r w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń
i protokółów (Dz.U.nr 136, poz. 88
4
ze. zm.).

Wskazana ustawa reguluje sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także sprawy dotyczące innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób.

Ponadto sprawy związane z zawieraniem małżeństw, pokrewieństwem, przysposobieniem, opieką i kuratelą, reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9 poz. 59 z późn. zm.).

Rejestracji stanu cywilnego osób dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu. W księgach stanu cywilnego dokonuje się także innych wpisów przewidzianych w odrębnych przepisach. Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych; ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym.

Urzędy stanu cywilnego wchodzą w skład urzędu gminy.  Gmina stanowi okręg urzędu stanu cywilnego.

Wojewoda może tworzyć urzędy stanu cywilnego właściwe dla kilku okręgów lub utworzyć kilka urzędów stanu cywilnego w obszarze jednej gminy. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca (zastępcy). Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (prezydent).

Zmianę imion i nazwiska reguluje ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imion i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414)

Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności o dowodach osobistych (tekst jednolity z 2006r Dz. U. Nr 139, poz.993 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznyzch i Adaministracji z dnia 27 grudnia 2010r. w  sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL ( Dz. U. z 2010r Nr 257, poz.1742). Rozpoprządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010r w sprawie zgłaszania i przyjowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( Dz. U. z 2010r Nr 257 poz.1743). Rozporządzenie  wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

 

 Z dniem 1sierpnia 2011r- wchodzi nowa  ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217 poz.1427)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r  normuje sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Ewidencja ludności rejestruje dane o miejscu pobytu osób, o urodzeniach, dotyczących zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz zgonach.

 

 


 

 

 

 

 

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska