Przejdź do stopki

Polityka wewnętrzna

Treść

Uchwała Nr XLVIII/255/2006

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 31 sierpnia 2006r.

 

w sprawie uchwalenia zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osiek

 

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.12 ust.1 i art.27  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Osieku postanawia:

 

§ 1

Uchwala zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Osiek, uchwalonego uchwałą Nr XVII(117)2000 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2000r.

 

§ 2

1. Zmiana studium obejmuje następujące załączniki do niniejszej uchwały:

  1) Załącznik Nr 1 stanowiący tekst studium;

  2) Załącznik Nr 2 –  rysunek w skali 1:25 000  pn. ,,uwarunkowania – stan użytkowania terenu’’;

  3) Załącznik Nr 3 – rysunek w skali 1:25 000 pn. ,,kierunki polityki przestrzennej”;

  4) Załącznik Nr 4 – rysunek w skali 1:25 000 pn. ,,kierunki – infrastruktura techniczna’’

2.  Załączniki określone w ust.1 zastępują wszystkie załączniki określone w § 2 uchwały powołanej w §1.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII(255 )2006

Rady Miejskiej w Osieku

       z dnia 31 sierpnia 2006r.

 

 

Rada Miejska w Osieku podjęła Uchwałę Nr XVII/108/2004 z dnia 10.03.2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Miasta i Gminy Osiek uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Osieku Nr XVII/117/2000 z dnia 28.11.2000r.

w celu dostosowania studium do aktualnych potrzeb Miasta i Gminy Osiek oraz aktualnych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zmiany uwzględniają między innymi : 

1)       powiększenie terenów pod  budownictwo mieszkaniowe i usługowe;

2)       powiększenie terenów pod zalesienie;

3)       aktualizację lokalizacji projektowanych inwestycji.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717),  sporządzono dokumentację planistyczną oraz projekt zmian do studium.  Po wyłożeniu projektu zmian do studium do publicznego wglądu, nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca przyjętych rozwiązań w projekcie studium.

Dlatego na podstawie  art. 12 ust.1 w związku z  art. 27  w/w ustawy, przedłożono niniejsze zmiany do uchwalenia Radzie Miejskiej.

 

 


 

Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_Miasta_i_Gminy_Osiek.pdf (472.80 Kb)

 

 


 

Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_Miasta_i_Gminy_Osiek.jpg (13.30 Mb)


 

 

 

209677