Przejdź do stopki

PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY

Treść


Publicznie dostępny wykaz danych

podstawowe informacje o wykazie


xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />Karty typu A

Wnioski o wydanie decyzji

Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

 

Karty typu B

Decyzje i postanowienia

Wskazania lokalizacyjne

 

Karty typu C

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

 

Karty typu D

Polityki, strategie, plany lub programy

 

Karty typu E

Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

Analizy porealizacyjne

Przeglądy ekologiczne

Raporty o bezpieczeństwie

Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych

Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych

Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 

Karty typu F

Prognozy oddziaływania na środowisko

Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium

Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowania ekofizjograficzne

Rejestry substancji niebezpiecznych

Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska

Rejestry poważnych awarii

 

Karty typu G

Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 

Karty typu H 

Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 

Karty typu I

Inne dokumenty

 


Wyszukiwanie kart informacyjnych


247987