Przejdź do stopki

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

Treść

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  na usługę pn. "Świadczenie usługi stałego dostępu do internetu wraz z dostawą i montażem niezbędnego sprzętu sieciowego w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek"

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY    na usługę pn. Zatrudnienie specjalisty ds. zamówień publicznych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: Zatrudnienie specjalisty ds. zamówień publicznych w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –elnclusion.

 Załącznik nr 1 

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN: "Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek, realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.osiek.iap.pl       www.ops-osiek.pl


Osiek: Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek, realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Numer ogłoszenia: 64569 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku , ul. Wolności 18, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, tel. 15 867 11 04, faks 15 867 11 04.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osiek.iap.pl    www.ops-osiek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek, realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia wg. CPV Wspólny Słownik Zamówień Publicznych - 30200000-1 Urządzenia komputerowe 30213000-5 Komputery osobiste 30213100-6 Komputery przenośne 30231300-0 Monitory ekranowe 30232150-0 Drukarki 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48760000-3 Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej 48770000-6 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego, kompresującego i do drukowania 50320000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania 72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania 72411000-4 Dostawcy usług internetowych (ISP) 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego Przedmiot zamówienia obejmuje Dostawę sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek, realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.1 W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) dostawy 30 sztuk komputerów stacjonarnych dla gospodarstw domowych, wskazanych przez Zamawiającego, wraz z oprogramowaniem, zestawów składających się z jednostki centralnej, monitora, klawiatury, myszki, 2) dostawy 30 sztuk drukarek kolorowych atramentowych dla gospodarstw domowych, 3) dostawy 129 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, zestawów składających się z jednostki centralnej, monitora, klawiatury, myszki, dla jednostek podległych beneficjentowi, tj: - OPS Osiek - 9 szt., - Gimnazjum Osiek - 40 szt., - Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli - 15 szt., - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli - 15 szt., - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie - 15 szt., - Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku - 20 szt., - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali - 15 szt. 4) dostawy 1 sztuki serwera domeny wraz z systemem operacyjnym + 15 klientów sieci + monitora dla jednostki podległej OPS. 5) dostawy 24 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem dla jednostek podległych tj: - OPS Osiek - 4 szt., - Gimnazjum Osiek - 10 szt., - Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli - 2 szt., - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli - 2 szt., - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie - 2 szt., - Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku - 2 szt., - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali - 2 szt. 6) dostawy 17 sztuk drukarek laserowych dla jednostek podległych tj.: - OPS Osiek - 2 szt., - Gimnazjum Osiek - 5 szt., - Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli - 2 szt., - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli - 2 szt., - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie - 2 szt., - Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku - 2 szt., - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali - 2 szt. 7) dostawy licencjonowanego oprogramowania biurowego dołączanego do sprzętu dla 30 gospodarstw domowych 8) dostawy licencjonowanego oprogramowania biurowego z licencją uniemożliwiająca przenoszenie jej między komputerami dla OPS 13 szt. 9) dostawy programu oprogramowania biurowego wraz z licencjami (1 pakietu biurowego - 5 licencji) - Gimnazjum Osiek - 10 pakietów, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli - 4 pakiety, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli - 4 pakiety, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie - 4 pakiety, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku - 5 pakietów, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali - 4 pakiety. 10) dostarczenie oprogramowania antywirusowego w pakiecie (15 na 36 miesięcy) dla jednostek podległych tj: - OPS Osiek- 1 pakiet, - Gimnazjum Osiek - 4 pakiety, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli - 2 pakiety, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli - 2 pakiety, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie - 2 pakiety, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku - 2 pakiety, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali - 2 pakiety, 11) dostawy 159 szt. zasilaczy awaryjnych typu UPS: - 30 szt. zasilaczy awaryjnych typu UPS dla gospodarstw domowych, - 129 szt. zasilaczy awaryjnych typu UPS dla jednostek podległych beneficjentowi, 12) instalacji sprzętu komputerowego (komputer, drukarka, uruchomienie Internetu) w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych, 13) instalacji, uruchomienie, podłączenie, kastomizację sprzętu i oprogramowania serwera wraz z utworzeniem logicznej struktury sieci w OPS. 2.1.1 Dostawa Internetu obejmuje: 1) Usługa dla 30 gospodarstwa domowych Zapewnienie i dostarczenie dostępu do sieci publicznej Internet (24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu) dla 30 gospodarstw domowych wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Osiek w miejscach instalacji wskazanych w Załączniku nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z dostawą, instalacją oraz konfiguracją zgodnie z wytycznymi Zamawiającego sprzętu wymaganego do realizacji usługi. W zależności od możliwości logistycznych realizacji łącza do wyboru dowolna technologia gwarantującą zapewnienie parametrów minimalnych określonych w Załączniku nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2) Usługa dla OPS Pełna partycypacja w kosztach aktywacji i utrzymania łącza. Opłata abonamentu za stałe łącze internetowe. Usługa dostępu do sieci publicznej Internet musi być zapewniona bez jakichkolwiek ograniczeń czasu dostępu w ramach okresu na który zostanie zawarta umowa. Usługa musi zapewniać nielimitowany transfer przesłanych bądź odebranych danych. W zależności od możliwości logistycznych realizacji łącza do wyboru dowolna technologia gwarantującą zapewnienie parametrów minimalnych określonych w Załączniku nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3) Usługa dla jednostek podległych Dostarczenie Internetu dla 6 pozostałych w/w jednostek podległych, pełna partycypacja w kosztach aktywacji i utrzymania łącza. Opłata abonamentowa za stałe łącze internetowe. Usługa dostępu do sieci publicznej Internet musi być zapewniona bez jakichkolwiek ograniczeń czasu dostępu. W zależności od możliwości logistycznych realizacji łącza do wyboru dowolna technologia gwarantującą zapewnienie parametrów minimalnych określonych w Załączniku nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 4) Instalacja - Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie łącza, uruchomienie i aktywację usługi. - W celu instalacji urządzeń przewodowych lub bezprzewodowych, Wykonawca musi samodzielnie uzyskać wymagane prawem pozwolenia, w tym właściciela budynku i dokonać wymaganych prawem zgłoszeń oraz dokonać niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza, o ile będą wymagane. 5) Inne - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Regulamin świadczenia usługi, - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Infolinię do zgłaszania usterek. - Przedmiot instalacji obejmuje montaż wszystkich elementów koniecznych do uruchomienia sygnału internetowego (m.in. okablowanie, korytka, urządzenia aktywne oraz jeśli to będzie niezbędne, maszty i elementy umocowania anten - w przypadku wykorzystania technologii bezprzewodowych), konfigurację, dostawę sygnału internetowego, uruchomienie i świadczenie usługi w miejscach zamieszkania Beneficjentów Ostatecznych. 2.1.2 Usługa szkoleniowa obejmuje: 1) zakup usługi szkoleniowej z podstaw obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych dla 30 osób (członków gospodarstw domowych) wskazanych przez Zamawiającego (catering, wynagrodzenia trenera) (3 grupy po 10 osób) x 5 godz.= 15 godz.; 2) zakup usługi szkoleniowej z obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych w stopniu rozszerzonym (zaawansowane funkcje pakietu biurowego: redagowanie podręczników, gazet, mechanizmy OLE, korespondencja seryjna, tworzenie baz danych w arkuszu kalkulacyjnym, podstawy analizy danych, skuteczne wyszukiwanie informacji w internecie, wyszukiwanie i korzystanie z darmowych aplikacji, rodzaje licencjonowania, konfiguracja zapory i programu antywirusowego, rozwiązywanie najczęstszych problemów ze sprzętem) dla 14 pracowników z jednostek podległych beneficjentowi Zamawiającego (catering, wynagrodzenia trenera, materiały szkoleniowe) ( 2 grupy po 7 osób) x 5 godz. = 10 godz.. W celu realizacji zamówienia z zakresu usługi szkoleniowej Wykonawca zobowiązany będzie: a. zapewnić wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną do przeprowadzenia szkoleń, b. przeprowadzić szkolenia na terenie gminy Osiek, w miejscu dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach (w tym toalety, podjazdy). c. zapewnić lokal oraz sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem, zawierającym co najmniej Open Office/Libre Office. Zamawiający dopuszcza możliwość szkolenia dwóch uczestników kursu przy jednym stanowisku komputerowym, d. zapewnić catering dla każdego z uczestników i trenera(ów) w czasie trwania szkoleń obejmujący (na jednego uczestnika) co najmniej: - napoje: herbata, kawa, sok, woda mineralna - co najmniej 200 ml z każdego produktu na osobę, - suchy prowiant: ciastka, paluszki - co najmniej 100 g z każdego produktu na osobę, - owoce: jabłka, pomarańcze, banany, kiwi, mandarynki do wyboru - co najmniej 200g na osobę, e. zapewnić podczas kursu stałe łącza komputerów z Internetem, f. opracować harmonogram szkolenia uwzględniający dzienny czas trwania zajęć nie dłuższy niż 8 godzin, rozpoczynających się nie wcześniej niż o godzinie 8:00 i kończących się nie później niż o godzinie 20:00, g. wydać każdemu uczestnikowi szkolenia, po jego zakończeniu dyplom pamiątkowy ukończenia szkolenia współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0, 30.23.21.50-0, 48.00.00.00-8, 48.76.00.00-3, 48.77.00.00-6, 50.32.00.00-4, 72.00.00.00-4, 72.26.00.00-5, 72.26.80.00-1, 72.41.10.00-4, 80.53.31.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się na kwotę 14 000,00 zł, słownie: czternaście tysięcy złotych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4. Wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o Osiek nr 18851700070070079305800013 z dopiskiem Wadium na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek, realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5. Zamawiający uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeśli kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego w terminie otwarcia ofert. 6. Dowód wniesienia wadium Wykonawca składa wraz z ofertą. W przypadku: poręczeń bankowych, gwarancji bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowych dowód wniesienia wadium musi zostać dołączony do oferty w oryginale. Dla wadium wniesionego w pieniądzu dowód jego wniesienia stanowi kopia przelewu, potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 7. Niezależnie od formy wniesienia wadium musi ono spełniać warunki wadium wniesionego w pieniądzu i Wykonawca lub gwarant lub poręczyciel nie może ograniczać w żaden sposób (np. żądaniem dodatkowych dokumentów, wymaganiami) prawa Zamawiającego do dysponowania wadium, jeżeli zajdą okoliczności wymienione w ustawie Prawo zamówień publicznych. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy PZP. 8. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictwa chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP sporządzone na załączniku do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże się, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał dwie dostawy nie mniej niż 60 zestawów komputerowych (dla celów oceny spełnienia warunków w postępowaniu rozumianych jako komputery stacjonarne lub laptopy) o wartości co najmniej 200.000,00 zł lub wykonał usługę (minimum 1) polegającą na dostawie usług internetowych (dostawa i podłączenie) dotyczącą minimum 30 łączy internetowych
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących spełnienia tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia odpowiednią kadrą, w tym, co najmniej: - specjalistą ds. montażu, konfiguracji i obsługi oferowanych urządzeń - 2 osoby posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie związane z montażem, konfiguracją i obsługą urządzeń komputerowych, - specjalistą ds. szkoleń komputerowych - 1 osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia szkoleń komputerowych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

I W skład dokumentów wymaganych przez Zamawiającego wchodzą: 1) OFERTA sporządzona zgodnie z treścią Załącznika nr 1, określająca cenę (wartość brutto), obliczoną w sposób opisany w rozdziale XIII pkt 6 SIWZ. 2) zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby (o ile zaistnieje taka sytuacja zgodnie z Załącznikiem nr 8 o SIWZ). 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. II W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP składa co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie; 2) dokumenty, o których mowa pkt. 2.2 ppkt 1-2 tego rozdziału (powyżej) przedstawia każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym III wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy PZP przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za świadczenie usług. Wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie z pracy) przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia i doświadczenie nie gorsze od nich; 2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób z powodu niewywiązywania się tych osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia oraz wystąpienia innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia i doświadczenie nie gorsze od nich, Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja zmiany przez Zamawiającego; 3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie wysokości stawki podatku VAT na przedmiot świadczenia; 4) dopuszczalne są następujące zmiany: zmiana adresu, numerów kontaktowych, numeru konta bankowego, zmiany lokalizacji beneficjentów ostatecznych w obrębie gminy Osiek, itp; 5) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego; 6) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianach technicznych o ile są one dla Zamawiającego korzystne i obiektywnie uzasadnione (w szczególności polepszenie parametrów urządzeń/usługi bez uszczerbku dla innych parametrów urządzeń/usługi); 7) dopuszczalna jest zmiana umowy: a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego, b) gdy wystąpią zdarzenia losowe, c) gdy wystąpi siła wyższa w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; 8) dopuszczalne są zmiany terminów i płatności objęte Harmonogramem rzeczowo - finansowym - w przypadku, gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający, lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty; 9) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych; 10) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego. Zmiany są korzystne dla Zamawiającego, jeśli: - taniej otrzymuje ten sam sprzęt, - otrzymuje za tę samą cenę sprzęt o lepszych parametrach, - wykonawca szybciej wykonuje zamówienie, - wykonawca wykonuje zamówienie później niż pierwotnie zakładano, ale Zamawiający odnosi z tego tytułu korzyści, pod warunkiem, że zamawiający uzyska uprzednio zgodę WWPE na wydłużenie terminu realizacji umowy, - zmiany są korzystne dla Zamawiającego, jeśli na skutek czynników obiektywnych, nieprzewidzianych lub zawinionych przez zamawiającego grozi mu pomniejszenie bądź utrata dofinansowania, a aneksowanie umowy takiemu ryzyku zapobiega; 11) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu; 12) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac; 13) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie prac przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia; 14) zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 15) dopuszczalne będzie zastosowanie produktów zamiennych w stosunku do produktów wskazanych w ofercie, w uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji, niedostępności na rynku, itp.) - pod warunkiem, że produkty zamienne, spełniają wszystkie wymagania SIWZ i umowy, a zmiana nie prowadzi do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy; 16) zmiany, które są wynikiem zmian w POIG, lub też zmian wytycznych, zaleceń i innych dokumentów programowych właściwych instytucji w systemie wdrażania POIG, strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 17) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 18) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 2. Powyższe zmiany dopuszczalne będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osiek.iap.pl www.ops.osiek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku ul. Wolności 18 28-221 Osiek tel./fax: (15) 867 11 04.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku ul. Wolności 18 28-221 Osiek.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek, realizowane w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Gmina Osiek/Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

Woj. Świętokrzyskie 

Osiek dnia: 02.04.2014r.

 

Dotyczy wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.). Zamawiający informuje, ze w dniu 01. 04. 2014r. otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej zamieszczamy pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią:

 

Pytanie 1:

Dotyczy pkt. 5 Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym monitorom – (160 sztuk w tym: 30szt. – gospodarstwa domowe, 129 sztuk dla OPS i pozostałych jednostek podległych, 1 serwer dla OPS)

 

Czy Zamawiający dopuści pochylenia monitora w zakresie od -5 do  - 20 stopni?

Zaproponowany przez nas parametr zdecydowanie podniesie konkurencyjność ofert i w żaden sposób nie obniży funkcjonalności monitora.

  

Odpowiedź na pytanie 1:

dot. pkt. 5

Zamawiający dopuszcza pochylenia monitora w zakresie od  -5 do - 20 stopni.

Zaproponowany przez Państwa zakres pochylenia monitora jest równy zakresowi stawianemu w wymaganiach (wynosi +/-25 stopni), a więc nie wpływa na komfort użytkowania urządzenia.

 

Pytanie 2:

Dotyczy pkt. 4 Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom stacjonarnym  - model A(159 sztuk)

 

Czy Zamawiający dopuści zasilacz o mocy nieprzekraczającej 350W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności 90% lub więcej?

Zasilacz o większej mocy znamionowej jest korzystniejszy dla zamawiającego, gdyż parametr mocy  zasilacza  oznacza jaką 9maksymalnie) moc jest on w stanie podać na podzespoły komputera. Zatem zasilacz o większej mocy zapewnia zatem większą rezerwę, będzie pracować przy mniejszym obciążeniu (co przedłuży jego żywotność) i umożliwia większą rozbudowę komputera. Nie wpływa to (jak się powszechnie sądzi)  na pobór mocy komputera, gdyż identyczne pod względem sprzętowym konfiguruje (płyta główna, procesor, dyski, napędy, karty rozszerzeń) podłączone do zasilaczy o takiej samej sprawności i różnej mocy będą pobierać identyczną ilość energii, obojętnie czy będą to zasilacze 150W, 220W, 300W czy 1000W. To procesor i inne podzespoły mają wpływ na poziom zużywanej energii elektrycznej i komputer bezie pobierać tyle energii ile pobierają  jego podzespoły a nie tyle ile maksymalnie może wygenerować zasilacz. Zasilacz tylko przekazuje energię na podzespoły komputera, zaś poziom używanej przez niego energii określa sprawność zasilacza (określona przez zamawiającego na poziomie 90%). Wykonawca jest zdania, że takie sformułowanie jest wręcz szkodliwe z punktu widzenia Zamawiającego. Przy obecnym zapisie specyfikacji zamawiający może otrzymać zasilacz o mocy np. 100W lub nawet 20W (żeby uwypuklić niekorzystny zapis SIWZ), który będzie zgodny z SIWZ natomiast nie będzie w stanie zapewnić mocy potrzebnej do obsługi komputera.

          

Odpowiedź na pytanie 2:

 dot. pkt.4

W tabelach przedstawione są minimalne podstawowe parametry stawiane urządzeniom i tak należy je traktować.

Istotnie w opisie parametrów stawianym zasilaczowi wkradła się sematyczna kolizja
z nagłówkiem, który zawiera nadrzędną zasadę jaką należy się kierować przedstawiając swoją propozycję.

 

Pytanie 3:

 Zamawiający w OPZ w pozycji zestaw komputerowy nie opisał minimalnych wymogów systemu operacyjnego. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia systemu spełniającego poniższe wymagania:

1.      Zainstalowany i skonfigurowany system operacyjny zapewniający prawidłową pracę zestawu komputerowego, kompatybilny z wszystkimi komponentami i technologiami zastosowanymi w zaoferowanym zestawie komputerowym.

2.      System w polskiej wersji językowej, wraz z interfejsem graficznym w języku polskim.

3.      Automatyczna aktualizacja systemu operacyjnego z wykorzystaniem technologii internetowej z możliwością wyboru instalowanych poprawek w języku polskim.

4.      Darmowe aktualizacje: niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat.

5.      Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug & Play, Wi – Fi).

6.      Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników.

7.      Pełne wsparcie dla systemu plików Windows Media Video * .wmv (możliwość odtwarzania plików w podanym formacie).

8.      Wbudowany system pomocy w języku polskim.

9.      Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

10.  Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, i pracy z systemem.

11.  Wbudowana funkcjonalność pozwalająca na wykonywanie kopii zapasowych oraz ich odtwarzanie.

12.  Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych.

13.  Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI.

14.  Dołączony nośnik z oprogramowaniem instalacyjnym załączonego systemu operacyjnego w technologii automatycznego uruchomienia procesu instalacji i jej przebiegu.

15.  Licencja na system operacyjny musi umożliwiać użyczenie osobom trzecim (tj. Beneficjentom ostatecznym projektu).

16.  Komplet sterowników urządzeń komputera na płycie CD / DVD kompatybilny
z systemem operacyjnym.

 

   Odpowiedź na pytanie 3:

   dot. pkt. 4

Minimalne wymogi stawiane systemowi operacyjnemu oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom stacjonarnym mają być tożsame z wymogami stawianymi systemowi operacyjnemu przedstawionymi w tabeli nr 6. Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom przenośnym (laptopy).

 

Pytanie 4:

Dotyczy pkt. 4. Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom stacjonarnym – model A (159 sztuk).

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producent zestawów komputerowych, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym?

 

  Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający wymaga w wierszu pt. „Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami” cytuję, „Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym” i nie dopuszcza przedstawiania oświadczeń.     

 

Zatwierdzam dnia 02.04.2014r.

Małgorzata Skwarzec Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 64569-2014 z dnia 2014-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Osiek
Określenie przedmiotu zamówienia wg. CPV Wspólny Słownik Zamówień Publicznych - 30200000-1 Urządzenia komputerowe 30213000-5 Komputery osobiste 30213100-6 Komputery przenośne 30231300-0 Monitory ekranowe 30232150-0 Drukarki ...
Termin składania ofert: 2014-04-07


Numer ogłoszenia: 72375 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 64569 - 2014 data 26.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, ul. Wolności 18, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, tel. 15 867 11 04, fax. 15 867 11 04.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku ul. Wolności 18 28-221 Osiek..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2014 do godziny 10:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku ul. Wolności 18, 28-221 Osiek..

  

 


Wyjaśnienie do SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Gmina Osiek/Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

Woj. Świętokrzyskie

 

Osiek dnia: 03.04.2014r.

 

Dotyczy wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.). Zamawiający informuje, że
w dniu 03. 04. 2014r. otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej zamieszczamy pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią:

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitorów z funkcją tilt w przedziale 25 stopni (np. od-5 do +20o), spełniających wszystkie pozostałe zapisy specyfikacji technicznej, ze względu na to, że tylko jeden producent spełnia jednocześnie obecnie zapisy SIWZ oraz czy wszystkie podane parametry monitorów należy rozumieć jako minimalne? 

 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Odpowiedź część pierwsza:

Zaproponowany przez Państwa zakres pochylenia monitora jest równy

zakresowi stawianemu w wymaganiach (wynosi 25 stopni), różni się tylko

nieznacznie  w obszarem umocowania zakresu, a więc nie wpływa na komfort

użytkowania urządzenia. Dopuszczamy zaoferowanie takich monitorów.

Druga część pytania "(...)oraz czy wszystkie podane parametry monitorów

należy rozumieć jako minimalne?"

Tak, o ile nie zaznaczono wyraźnie inaczej np.

Waga bez podstawy   Maksymalnie 2,7 kg

Zużycie energii 18 W(typowe); 22 W(maksymalnie), tryb czuwania <= 0,5W

Sformułowanie nagłówkowe tabel zawierających szczegółową specyfikacje

urządzenia, które brzmi: "Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz

warunki równoważności stawiane zamawianym (...)" należy traktować jako

zasadę nadrzędną, którą nie zawsze daje się zastosować wprost do

konkretnego, specyficznego parametru urządzenia. 

 

Zatwierdzam dnia 03.04.2014r.

Małgorzata Skwarzec Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku

 


 

 

Gmina Osiek/Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

Woj. Świętokrzyskie

 

Osiek dnia: 07.04.2014r.

 

Dotyczy wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.). Zamawiający informuje, że
w dniu 03. 04. 2014r. otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej zamieszczamy pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią:

 

Pytanie 1:

 

Zamawiający pisze

4) dla pozostałych6 jednostek podległych – dostawa, uruchomienie zestawów komputerowych, komputerów przenośnych i drukarek – od 1.08.2014r. do 31.10.2014r. uruchomienie łącz nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy, zakończenie dostaw nie wcześniej niż do 31.08.2015r.;

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie dlaczego uruchomienie łącz ma być realizowane na kilka miesięcy przed instalacją sprzętu komp. czy Zamawiający  podtrzymuje termin uruchomienia łącz dla jednostek podległych?    

 

Odpowiedź na pytanie 1:

 

Tak podtrzymujemy terminy uruchomienia łącz dla jednostek podległych, albowiem tylko takie pozostaną zgodne z harmonogramem realizacji całego projektu wg. jego ustalonych niejednostronnie założeń.

 

Pytanie 2:

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na drukarki w technologii żelowej?

Technologia żelowa charakteryzuje się lepszymi parametrami wydruku, niskimi kosztami eksploatacji oraz wysoką jakością wydruków. Wydruki w technologii żelowej nie blakną pod wpływem słońca, są wodoodporne i bezpieczne dla ludzi, oraz środowiska naturalnego.

 

Odpowiedź na pytanie 2:

 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania drukarki kolorowej żelowej zamiast drukarki kolorowej atramentowej.

 

Pytanie 3:

 

Zamawiający w dokumencie SIWZ zawarł następujący opis w punkcie:

2.1  W ramach  zamówienia Wykonawca  będzie zobowiązany do:

(…)

13) instalacji, uruchomienie, podłączenie, kastomizację sprzętu i oprogramowania serwera wraz z utworzeniem logicznej struktury sieci OPS.

(…)

Wykonawca prosi o informację czy w zakresie wyceny winny być ujęte koszty związane
z wykonaniem okablowania strukturalnego dla Jednostki OPS oraz pozostałych Jednostek Podległych?

Wykonawca prosi o informację czy  we wszystkich Jednostkach Podległych  istnieje sieć strukturalna (instalacja komputerowa, dedykowane zasilanie elektryczne dla zestawów komputerowych)  umożliwiająca podłączenie do niej nowych komputerów objętych zamówieniem?

 

Odpowiedź na pytanie 3:

  

W  zakresie wyceny Wykonawca nie uwzględnia kosztów związanym z wykonaniem okablowania strukturalnego w jednostkach.

Tak w jednostkach do których mają zostać dostarczone zestawy komputerowe oraz usługi dostępu do sieci Internet, istnieją(wykonane w rożnych standardach)  sieci komputerowe typu LAN.

Wykonawca w żaden sposób nie jest odpowiedzialny za rozprowadzenie łącza internetowego po lokalnych sieciach we wskazanych jednostkach.

Wykonawca zobowiązany jest jedynie do dostarczenia usługi dostępu o określonych w SIWZ parametrach do samej jednostki. 

 

 

Zatwierdzam dnia 07.04.2014r.

 

Małgorzata Skwarzec Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku


 

 

Gmina Osiek/Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

Woj. Świętokrzyskie

 

Osiek dnia: 07.04.2014r.

 

Dotyczy wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.). Zamawiający informuje, że
w dniu 04. 04. 2014r. otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej zamieszczamy pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią:

 

Pytanie 1:

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uszczegółowienie (określenie oprogramowania, którego dotyczy) wymaganych wymagań licencji oprogramowania w zakresie §11 [Oprogramowanie i licencje}, pkt 4 wzoru umowy tj. „Licencja nie może być związana z określonym stanowiskiem pracy lub komputerem”.

 

Odpowiedź na pytanie1:

 

Powyższe sformowanie tak jak to wynika z tabeli zawartej w Załącznika do SIWZ, który jest formularzem oferty - dotyczy oprogramowania biurowego dla OPS w licznie 13 szt.

 

Poniżej fragment tej tabeli.

 

Nazwa elementu zamówienia

sztuki

Cena jednostkowa

netto

Wartość netto
dla
danego elementu

Stawka podatku VAT

Wartość

brutto

(...)

Licencjonowane oprogramowanie biurowe dołączane do zestawu

30

 

 

 

 

Licencjonowane oprogramowanie biurowe umożliwiające przenoszenie licencji miedzy komputerami

OPS – 13 szt.

13

 

 

 

 

(...)

 

 

 

Zatwierdzam dnia 07.04.2014r.

Małgorzata Skwarzec Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku


 

 

Gmina Osiek/Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

Woj. Świętokrzyskie

 

Osiek dnia: 07.04.2014r.

 

Dotyczy wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.). Zamawiający informuje, że
w dniu 01. 04. 2014r. otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej zamieszczamy pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią:

 

Pytanie 1:

Zasilacz o maksymalnej mocy znamionowej 280W pracujący w sieci 230V 50/60 Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%,

Czy Zamawiający dopuści komputer wyposażony w zasilacz 300W (pozostałe parametry zgodnie z SIWZ)?

Pragniemy zauważyć, że zwiększenie mocy zasilacza nie powoduje większego zużycia prądu. Takie nieznaczne zwiększenie mocy zasilacza jednocześnie rozszerza gamę możliwych do zaoferowania produktów, co będzie korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia cen ofertowych.

Odpowiedźvna pytanie 1:

Tak, o ile jego efektywność będzie na poziomie min. 90%, a pozostałe parametry pozostaną zgodne z SIWZ.

 

Pytanie 2:

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: b/nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania.

Obecnie żaden z producentów komputerów nie udostępnia takiej funkcjonalności w BIOS. Większość producentów umożliwia natomiast odczyt z poziomu BIOS daty kompilacji BIOS.

Czy Zamawiający dopuści komputer bez możliwości odczytania z BIOS daty produkcji komputera, a z możliwością odczytania daty kompilacji BIOS?

Odpowiedź na pytanie 2:

Tak, jeżeli oferent będzie mógł w niekwestionowany sposób udokumentować datę produkcji płyty głównej komputera lub całej jednostki centralnej.

 

Pytanie 3:

Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy.

Czy Zamawiający dopuści BIOS komputera obsługiwany wyłącznie przy pomocy klawiatury? Przy użyciu klawiatury można wykonać wszystkie potrzebne operacje w BIOS, więc wymaganie dodatkowo obsługi przy pomocy myszy niepotrzebnie ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź na pytanie 3:

Nie wszyscy użytkownicy komputerów są operatywni w posługiwaniu się jedynie klawiaturą komputerową do sterowania oprogramowaniem. Możliwość obsłużenia BIOS za pomocą myszki może w znaczący sposób ułatwić pomoc użytkownikowi końcowemu, czy też ułatwić zdiagnozowanie przyczyny powstania problemu z komputerem, podczas realizowania takiego zadania przez telefon. Nie możemy dopuścić takiej możliwości.

 

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści komputer nie posiadający wizualnego lub dźwiękowego systemu diagnostycznego? Zamawiający wymaga serwis na miejscu z naprawą następnego dnia roboczego to dodatkowe wymaganie systemu diagnostycznego niepotrzebnie ogranicza tylko konkurencję zawężając dostępne do zaoferowania konfiguracje do minimum.

Odpowiedź pytanie 4:

BIOS Beep Codes / BIOS System Messages są elementarnymi i niezbędnymi funkcjami w jakie musi być wyposażony BIOS płyty głównej, funkcje te pozwalają na szybkie zdiagnozowanie ewentualnej usterki.

 

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że podany w specyfikacji czas przełączania 4 ms jest czasem średnim. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z typowym czasem przełączania na baterie wynoszącym 5 ms?

Odpowiedź na pytanie 5:

Różni producenci urządzeń UPS w swoich specyfikacjach dotyczących urządzeń stosują różną nomenklaturę dotyczącą określonego parametru urządzenia. Często jest to marketingowo uzasadnione działanie. Typowy czas przełączania na baterie wynoszący 5 ms, zawarty w specyfikacji konkretnego urządzeni UPS dobrze charakteryzuje go jakościowo, o ile oczywiście pozostałe parametry urządzenia nie będą odbiegały od wymagań SIWZ. Tak dopuszczamy rozwiązanie z typowym czasem przełączania na baterie wynoszącym 5 ms?

 

Pytanie 6:

Ze względu na dużą miesięczną ilość wydruków jakie mają być realizowane na drukarce kolorowej, czy dopuszczają Państwo możliwość zakupu drukarki laserowej, której koszt eksploatacji będzie dużo niższy niż drukarki atramentowej, co jest zdecydowanie korzystniejsze dla Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie 6:

Pytanie nie dotyczy parametru urządzenia a jego typu / rodzaju.

Zamawiający nie może w tak znaczący sposób zmieniać przedmiotu zamówienia. Niestety nie możemy dopuścić zaoferowania drukarki laserowej zamiast drukarki kolorowej.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści komputer, którego waga max. będzie wynosiła 11,20 kg ?

Odpowiedź na pytanie 7:

Z uwagi na fakt, iż waga jednostki jest jednym z najmniej istotnych parametrów zestawu dopuszczamy taką możliwość.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści zasilacz o maksymalnej mocy znamionowej 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% ?

Odpowiedź na pytanie 8:

Moc zasilacza, która jest zaproponowana, jest zgodna z minimalnym wymaganiem zawartym w SIWZ, a z kolei efektywność jest niższa od minimalnie wymaganej. Efektywność zasilacza jest istotnym parametrem urządzenia – nie będziemy mogli takiej oferty przyjąć. 

 

Zatwierdzam dnia 07.04.2014r.

Małgorzata Skwarzec Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku


Gmina Osiek/Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

Woj. Świętokrzyskie

 

Osiek dnia: 07.04.2014r.

 

Dotyczy wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.). Zamawiający informuje, że
w dniu 02. 04. 2014r. otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej zamieszczamy pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią:

 

Pytanie 1:

Zamawiający na stronie 3 SIWZ wskazał iż wymaga:

8) dostawy licencjonowanego oprogramowania biurowego z licencją uniemożliwiającą podnoszenie jej między komputerami dla OPS 13 szt.

Natomiast na stronie 23  w formularzu cenowym podał:

Licencjonowane oprogramowanie biurowe umożliwiające przenoszenie licencji między komputerami OPS  - 13 szt.

Prosimy Zamawiającego o wskazanie właściwej wersji.

 

Odpowiedź na pytanie 1:

Właściwa wersja: Licencjonowane oprogramowanie biurowe umożliwiające przenoszenie licencji między komputerami dla OPS. – 13 szt.

 

Pytanie 2:

 

Prosimy zamawiającego o uszczegółowienie warunków płatności dla Wykonawcy dla usług dostępu do internetu dla beneficjentów ostatecznych, OPS oraz jednostek podległych. Czy rozliczenie  może odbywać się  na podstawie miesięcznych faktur  wystawionych na koniec danego miesiąca na podstawie odbiorów częściowych.

 

Odpowiedź na pytanie 2:

 

Rozliczenie może odbywać się na podst. miesięcznych faktur wystawianych na koniec danego miesiąca na podstawie odbiorów częściowych.

Wynika to z projektu umowy § 10 Warunki płatności ust. 3 Rozliczenie za przedmiot umowy będzie miało formę płatności ratalnej, za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia po dokonaniu przez zamawiającego odbiorów częściowych lub końcowego na podstawie prawidłowo wystawionych faktur.

Pytanie 3:

Prosimy Zamawiającego o wskazanie kto będzie abonentem (stroną umowy z operatorem) na usługę dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych, OPS oraz jednostek podległych.

 

Odpowiedź na pytanie 3:

 

Abonentem będzie podmiot, który będzie stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Zamawiający będzie związany umową wyłącz nie z wybranym w wyniku postępowania Oferentem i będzie regulował faktury za usługę dostępu do Internetu wyłącznie na rzecz Oferenta, z którym podpisze umowę obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega, że Beneficjent Końcowy będzie miał prawo do zgłaszania wszelkich usterek związanych ze sprzętem oraz dostępem do Internetu.

 

Pytanie 4:

 

Ze względu na szeroki zakres wnioskujemy do Zamawiającego o przedłużenie  terminu składania ofert do 14.04.2014r.

 

Odpowiedź na pytanie 4:

 

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 16.04.2014r.

 

Zatwierdzam dnia 07.04.2014r.

Małgorzata Skwarzec Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku


 

 

Gmina Osiek/Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

Woj. Świętokrzyskie

 

Osiek dnia: 10.04.2014r.

 

Dotyczy wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:


„Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.). Zamawiający informuje, że
w dniu 08. 04. 2014r. otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej zamieszczamy pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią:

 

Pytanie 1:

Czy pakiet biurowy ma posiadać  group policy?

 

Odpowiedź na pytanie 1

 

Dokument SIWZ nie zawiera takiego wymagania.

 

Pytanie2:

 

Czy pakiet biurowy ma posiadać  opcję podpisu elektronicznego?

 

Odpowiedź na pytanie 2

 

Dokument SIWZ nie zawiera takiego wymagania. 

 

Zatwierdzam dnia 10.04.2014r.

Małgorzata Skwarzec Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku


 

  Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania

 


 

 

 

 

 

 

252289