Polityka wewnętrzna

Treść

 

Uchwała Nr XLI/276/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 29.10.2010 roku
 
 
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Osiek, którego częścią jest Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Osiek.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U.z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zmianami ) Rada Miejska w Osieku, uchwala co następuje:
 
 
§ 1
 
Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Osiek, którego częścią jest Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Osiek, o treści jak w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.
 
§ 3
 
Traci moc Uchwała Nr XXIV(138 ) 2004 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Miasta i gminy Osiek, którego integralną częścią jest Plan gospodarki odpadami dla gminy Osiek.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr XLI/276/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29.10.2010r.w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Osiek, którego częścią jest Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Osiek.
 
 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza gminny program ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 cytowanej ustawy Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Osiek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w Staszowie Uchwałą Nr 18/10 z dnia 25 marca 2010 roku. 
Zgodnie z art. 14 ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz.U z 2007 roku Nr 39, poz. 251 ze zmianami ) projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Osiek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w Staszowie Uchwałą Nr 18/10 z dnia 25 marca 2010 roku oraz przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2447/10 z dnia 5 marca 2010 roku.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) dla w/w projektów została opracowana prognoza oddziaływania na środowisko i przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
         Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Osiek oraz projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Osiek wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 09.07.2010r. znak: RDOŚ- 26-WPN.II-0713-141/10/mk oraz przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach pismami z dnia 16.07.2010r. znak: SE.V-4410/153/GK/10 i SE.V4410/154/GK/10.
         Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska gminny program ochrony środowiska uchwala rada gminy.
 

Załaczniki znajdują sie pod przedmiotową Uchwała w dziale PRAWO LOKALNE/Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010 »