Przejdź do stopki

Polityka wewnętrzna

Treść

 

Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity z 2010, Dz. U. Nr 234, poz. 1536) na rok 2011.
 
 
            Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi w dalszej części organizacjami pozarządowymi.
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Program współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010, Dz. U. Nr 234, poz. 1536) na rok 2011 uchwalony został Uchwałą Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
 
W 2011 roku współpraca Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi obejmowała w szczególności:
 
1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie:
a) powierzenie Stowarzyszeniu Świętokrzyski Bank Żywności Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim realizacji zadania publicznego pn. ,,Wsparcie organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Osiek” na kwotę 2 000,00 zł.,
b) zlecenie Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Piast” w Osieku realizacji zadania publicznego pn. ,,Popularyzacja piłki nożnej wśród dorosłych w Mieście i Gminie Osiek” na kwotę 60 000,00 zł;
 
2) użyczanie mienia ruchomego i nieruchomego stanowiącego własności gminy Osiek - bezpłatnie użyczone zostały lokale z wykorzystaniem ich na realizację zadań statutowych następującym organizacjom pozarządowym z terenu gminy Osiek: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mucharzew, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Trzcianka i Trzcianka Kolonia i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ,,Feniks” w Sworoniu;
 
3) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków oraz przyjmowanie wniosków i opinii do projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych:
a) konsultowano projekty aktów prawnych dotyczących statutowej działalności organizacji pozarządowych w trybie i na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXIX/264/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji: w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej, w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Osieku,
b) udzielano zainteresowanym organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Osiek informacji o źródłach i sposobach pozyskiwania środków zewnętrznych, a także na temat organizowanych szkoleń, warsztatów, konferencji i seminarium,
c) w związku z członkostwem gminy Osiek w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisły” z siedzibą w Połańcu organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Osiek otrzymały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
 
Ocena realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010, Dz. U. Nr 234, poz. 1536) na rok 2011, według wskaźników określonych w § 12 ust. 3 Programu, przedstawia się następująco:
1) liczba podmiotów wyrażających wolę podjęcia we współpracy z Miastem i Gminą Osiek realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności - 2;
2) liczba podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych - 2;
3) liczba zaproponowanych przez podmioty zadań publicznych – 0;
4) liczba zleconych przez Miasto i Gminę Osiek zadań, w tym liczba zawartych umów - 2;
5) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych - 45, w tym liczba wolontariuszy - 5;
6) liczba osób, które były adresatami (beneficjentami) zadań publicznych - 1196;
7) całkowity koszt realizacji zleconych przez Miasto i Gminę Osiek zadań - 62 000,00 zł;
8) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta i Gminy Osiek na realizację tych zadań - 62 000,00 zł.

137273