Przejdź do stopki

Zadania Skarbnika Miasta i Gminy Osiek

Treść


 

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

1)     wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków
w zakresie rachunkowości,

2)     kierowanie pracą Referatu Finansowo-Księgowego,

3)     nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,

4)    kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych
i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

5)     współdziałanie w opracowywaniu budżetu,

6)    współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

7)    wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń i upoważnień Burmistrza,

8)    prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie
z obowiązującymi
przepisami, polegające na :

- zorganizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, archiwowaniu
i kontroli dokumentów

- bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu sprawozdawczości finansowej

- nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez pracowników Referatu Finansowo - Księgowego, jak również jednostek nie bilansujących samodzielnie,

9) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie
z obowiązującymi zasadami,

10) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,

11) kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych,

12) opracowywanie zakładowego planu kont, obiegu dokumentów,

13) zasady przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,

14) wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,

15) opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych
z wykonania budżetu i ich analiz.


252334