Przejdź do stopki
Komunikaty, ostrzeżenia, pisma, itp. z zakresu zarządzania kryzysowego

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Treść

Zarządzenie Nr 58/11xml:namespace prefix = o />

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

z dnia 22 lipca 2011 roku

 

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

 

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z intensywnymi opadami deszczu oraz niestabilną sytuacją hydrologiczną w wyniku wzrostu stanu wód na rzekach położonych w obrębie administracyjnym gminy Osiek zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Wprowadzam stan pogotowia przeciwpowodziowego dla Miasta i Gminy Osiek od godziny 14.00 dnia 22 lipca 2011r. obejmujący:

1)       w Mieście Osiek:

a)     ul. Polna,

b)     ul. Grobla,

c)     ul. Tarnobrzeska,

d)     ul. Wiślana.

2)       sołectwa położone wzdłuż rzeki Wisły:

a)     Długołęka,

b)     Kąty,

c)     Lipnik,

d)     Sworoń.

e)     Trzcianka,

f)       Trzcianka Kolonia,

g)     Matiaszów,

h)     Szwagrów,

i)        Tursko Wielkie,

j)       Niekurza.

§ 2

Na obszarze Miasta Osiek oraz w sołectwach, dla których wprowadzono stan pogotowia przeciwpowodziowego, należy w szczególności:

1) śledzić poziom wód na rzece;

2) monitorować stan urządzeń hydrotechnicznych i obwałowań przeciwpowodziowych;

3) informować GZZK o wszelkich zmianach stanu wody oraz o przewidywanym jej poziomie i mogącym w związku z tym powstać zagrożeniu;

4) informować mieszkańców sołectwa o istniejącej sytuacji hydrologicznej.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjno – Organizacyjnego, Przewodniczącemu Zarządu Osiedla w Osieku oraz sołtysom sołectw wymienionych w § 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

206794