Przejdź do stopki
Komunikaty, ostrzeżenia, pisma, itp. z zakresu zarządzania kryzysowego

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Treść

Zarządzenie Nr 66/11

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

z dnia 26 lipca 2011 roku

 

 

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

 

 

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

             W związku z poprawą sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek odwołuję pogotowie przeciwpowodziowe od godz. 15.00 dnia 26 lipca 2011 roku na terenie Miasta i Gminy Osiek, obejmujące ulice w Mieście Osiek oraz sołectwa położone wzdłuż rzeki Wisły, wymienione w Zarządzeniu Nr 58/11 Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 22 lipca 2011 r.  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

 

 § 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjno – Organizacyjnego, Przewodniczącemu Zarządu Osiedla w Osieku oraz sołtysom sołectw wymienionych w § 1.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

206794