Przejdź do stopki
Komunikaty, ostrzeżenia, pisma, itp. z zakresu zarządzania kryzysowego

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Treść

 

Zarządzenie Nr 26/13
Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
z dnia 07 czerwca 2013 roku
 
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
 
Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594) zarządzam co następuje:
§ 1
W związku z intensywnymi opadami deszczu oraz niestabilną sytuacją hydrologiczną w wyniku wzrostu stanu wód na rzekach położonych w obrębie administracyjnym gminy Osiek wprowadzam stan pogotowia przeciwpowodziowego dla Miasta i Gminy Osiek od godziny 15.00 dnia 07 czerwca 2013 roku.
 
§ 2
 Zarządzam monitorowanie stanów wód w ciekach, rzekach i zbiornikach wodnych. W przypadku wystąpienia sytuacji mogących powodować zagrożenie życia, zdrowia i mienia mieszkańców informację należy przekazać niezwłocznie Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjno – Organizacyjnego.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

247943