Majątek Gminy

Treść

Środki trwałe /wartość netto/: - 13 095 118,48

Grunty -    248 357, 92

Budynki , lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej  -    11 712 174, 05

Urządzenia techniczne i maszyny  -   111 851, 13

Środki transportu -      318 381, 02

Pozostałe środki trwałe - 704 354, 36

Księgozbiory  -       15 402, 68

 Stan na październik 2003 r.


Środki trwałe /wartość netto/: - 16 800 330

Grunty -    302 205

Budynki , lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej  -    16 157 401 zł

Urządzenia techniczne i maszyny  -   78 610 zł

Środki transportu -      262 114

Pozostałe środki trwałe - 1 167 000

Księgozbiory  -       53 006 zł

 Stan na 31 grudnia 2004 r.


0siek .28.07.2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

Informacja

z wykonania budżetu Miasta i Gminy 0siek

za II kwartał 2006 roku

 

 

                                       Na podstawie art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 roku o finansach publicznych / Dz.U.nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami / Burmistrz Miasta i Gminy w 0sieku podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu za II kwartał 2006 roku :

 

I. Dochody budżetowe :

Plan dochodów na 2006 rok po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosi –18.086.542 zł.

Wykonanie za 2006 rok wynosi – 8.381.491,81 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu stanowi 46,3 %.

Ważniejsze źródła dochodów :

-dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych

plan – 4.719.247    ,wykonanie – 1.466.471,00

-subwencje otrzymane z budżetu państwa

plan – 6.040.954       wykonanie – 3.655.774,00

-dochody własne

plan -  7.326.341   wykonanie – 3.259.246,81

 

II. Wydatki budżetowe :

Plan wydatków na 2006 rok wynosi – 19.477.111

Wykonanie za 2006 rok wynosi – 7.438.746,36

Realizacja wydatków w stosunku do planu stanowi 38,2 %.

 

Wydatki majątkowe

Plan – 4.472.524

Wykonanie – 105.728,28

W budżecie na 2006 rok są zaplanowane następujące inwestycje :

-dokończenie budowy przepompowni zlewni wód w Sworoniu

-budowa hali sportowej w 0sieku

-budowa dróg na osiedlu „Nowy 0siek „

-budowa Domu Ludowego w Mucharzewiu

Wydatki są niewykorzystane , gdyż w/w inwestycje będą kontynuowane w późniejszym terminie.

 

Wydatki bieżące :

 

Plan- 15.004.587

Wykonanie – 733.018,08

Wydatki powyższe zostały przeznaczone na płace , pochodne od płac dla administracji, obsługi , nauczycieli , bieżące utrzymanie /energia, woda, usługi, remonty, rozmowy telefoniczne itp./ ,obsługa długu publicznego , utrzymanie 0środka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Miejsko-Gminnego 0środka  Kultury, Miejsko-Gminnej Biblioteki itp.

-2 -

 

III. Przychody i rozchody budżetu :

Deficyt budżetu wynosi 1.390.569 ,00 zł

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów :

-kredyty i pożyczki :

plan – 2.631.989   ,   wykonanie –

Pożyczka na budowę przepompowni zlewni wód w Sworoniu jest otrzymywany w transzach po wystawieniu faktur za wykonane roboty . Kredyt na budowę hali sportowej w 0sieku i na wydatki bieżące został zaciągnięty w miesiącu lipcu 2006 roku.

-wolne środki , wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

plan – 118.610  , wykonanie – 118.610

 

Rozchody :

Plan- 1.360.000 , wykonanie – 612.500,00 zł

Spłata pożyczek i kredytów.

 

IV. Zobowiązania na 30.06.2006 roku wynoszą 6.313.997,34 zł , w tym :

-          kredyty i pożyczki – 3.444.587,35

-          zobowiązania wymagalne – 2.869.409,99

Zadłużenie w stosunku do planowanych dochodów wynosi 34,90 %.

 

V. Gmina 0siek nie udzielała poręczeń ani gwarancji innym jednostkom samorządu terytorialnego

 

VI. Gmina nie udzielała dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

 


Załącznik Nr 9

do uchwały Nr II/7/2006

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia  6 grudnia 2006 roku w sprawie

zmian w budżecie na 2006 rok

 

 

 

 

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku

/ z wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych /

 

 

 

Lp

Jednostka otrzymująca

Dział

Rozdz

Dotacje podmiotowe

Dotacje celowe -bieżące

Dotacje celowe -inwestycyjne

Zakres dotacji

1.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych w Staszowie

801

80113

1.600

-

-

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

2.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Sworoniu

801

80195

106.061

-

-

Place, pochodne, bieżące utrzymanie

3.

Miejsko-Gminny 0środek kultury w 0sieku

921

92109

175.000

-

-

Płace, pochodne ,

Bieżące utrzymanie

4.

Miejsko-Gminna Biblioteka w 0sieku

921

92116

101.000

-

-

Płace, pochodne od płac , bieżące utrzymanie

5.

Klub sportowy w 0sieku

926

92605

40.000

-

-

Bieżące utrzymanie

6.

Klub sportowy w 0sieku

851

85154

17.469

-

-

Realizacja Miejsko-Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

7.

Uczniowski Klub Sportowy w 0sieku

851

85154

4.000

-

-

Realizacja Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

8.

0środek Pomocy Społecznej w 0sieku

851

85154

-

20.000

-

-Adaptacja pomieszczeń na punkt interwencji kryzysowej i świetlicy socjoterapeutycznej

-wyposażenie

-pomoce

-wynagrodzenia

9.

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie

801

80113

2.800

 

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

 

Razem

 

 

447.930

20.000

 

 

 


Uchwała Rady Miejskiej w Osieku Nr III/13/06