Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wszczęciu na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Drapała GAZOSYSTEM Sp.zo.o. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej  średniego  ciśnienia w miejscowości Bukowa na działkach o nr ewidencyjnym 349/2, 556, 560/1, 562, 349/1, 623/1, 620, 626, 625/1, 635, 636, 641 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 635 obręb 0001 Bukowa ” 


Obwieszczenie KB.6733.3.2021.MN.pdf