Przejdź do stopki

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości że dnia 26 maja 2023 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.1.2023.MN.MG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:„Budowa sieci bazowej telefonii komórkowej P4 „STA4450A” wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 22/1 położonej w miejscowości Tursko Wielkie gmina Osiek

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W dniu 05.05.2023r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie działając przez pełnomocnika Pana Adam Grzegorczyk postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV wraz z rurociągiem kablowym do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego – „ Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN 15kV Piaseczno – Staszów wraz z odgałęzieniami ETAP 1 – odcinek od magistrali do rozłącznika radiowego 2133 na linie kablową SN”, w miejscowości Pliskowola, Suchowola.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek P4 Sp. z o. o. reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Zuzannę Marciniak postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci bazowej telefonii komórkowej P4 „STA4450A” wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 22/1 położonej w miejscowości Tursko Wielkie gmina Osiek. zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W dniu 28.04.2023r. została wydana decyzja KB.6733.2.2023.MN umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15kV w rejonie filara rzeki Wisły i Jeziora Osieckiego usytuowanej w miejscowości Mikołajów, Osiek, Lipnik gmina Osiek” na działkach położonych w miejscowości Mikołajów oznaczonych nr ew. : 326/1, 326/2, 293/5, 324, 321, 320, 292, 582/1, 582/2, 318, 315, 302, 301, 300, 317, 276, 271, 272, 238, 248, 247, 246, 243, 242, 241, 123, 181, 174, 316, 245 na działkach położonych w miejscowości Osiek oznaczonych nr ew.: 1264, 1266, 1268, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1408, 1400, 1401, 1402, 1283/1, 1283/2, 1283/3, 1291, 1294, 1297/1, 1300/1, 1303/1, 1306/1, 1309/3, 1309/1, 1309/2, 1312/1, 1312/2, 1315, 1318, 1321, 1324, 1367, 1364, 1323, 1326/1, 1326/2, 1363, 1322, 1261, 1148, 1149, 1150, 1271, 1329”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości że dnia 14 kwietnia 2023r. zostało wydane postanowienie znak: KB.6733.1.2023.MN.MG o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „STA4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 22/1 położonej w miejscowości Tursko Wielkie gmina Osiek.”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Dnia 16 marca 2023 r. zostało wydane postanowienie znak: KB.6733.1.2023.MN.MG o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „STA4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 22/1 położonej w miejscowości Tursko Wielkie gmina Osiek.”, do dnia 13.04.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru gminy Osiek w miejscowości Pliskowola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

OBWIESZCZENIE dot. wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49, w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm) Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że w dniu 13 lutego 2023r. wpłynął wniosek P4 Sp. z o. o. reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Zuzannę Marciniak o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci bazowej telefonii komórkowej P4 „STA4450A” wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 22/1 położonej w miejscowości Tursko Wielkie gmina Osiek

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W dniu 17.01.2023r. uzupełnione dnia 27.01.202r. zostało wszczęte na wniosek P4 Sp z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Zuzannę Marciniak, ul. Mińska 25/432, 03-808 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „STA4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 22/1 położonej w miejscowości Tursko Wielkie gmina Osiek

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) do pracy w komisji z zakresu pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług socjalnych mających na celu nieodpłatne dostarczenie żywności w roku 2023

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej w roku 2023

144948