Przejdź do stopki

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Zostało wszczęte na wniosek PGE DYSTRYBUCJA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE działając przez pełnomocnika Pana Adam Grzegorczyk , ul. Mała 1, 26-026 Bilcza postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV wraz z rurociągiem kablowym do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego – „ Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN 15kV Piaseczno – Staszów wraz z odgałęzieniami ETAP 1 – odcinek od magistrali do rozłącznika radiowego 2133 na linie kablową SN”, w miejscowości Pliskowola, Suchowola

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Zostało wszczęte na wniosek Gminy Osiek ul. Rynek 1 , 28-221 Osiek działając przez pełnomocnika Panią Anna Głodowską ul. T. Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia terenu nN 0,4 kV w msc. Suchowola w ramach inwestycji pn. Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Osiek” w miejscowości Suchowola.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Zostało wszczęte na wniosek Gminy Osiek ul. Rynek 1 , 28-221 Osiek działając przez pełnomocnika Panią Anna Głodowską ul. T. Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia nN 0,4kV w ramach inwestycji pn. Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Osiek” w miejscowości Ossala, Pliskowola, Suchowola, Trzcianka Wieś, Niekrasów

Zawiadomienie

Zawiadomienie o włączeniu kart adresowych zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Osiek

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart adresowych zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Osiek

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Dnia 07 marca 2024 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.5.2023.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „STA4452A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanej w miejscowości Długołęka gmina Osiek , na działce nr ewidencyjny 453/3.

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że wydał postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obwodnicy Osieka w ciągu drogi krajowej nr 79"

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej w roku 2024

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych najmu w trybie bezprzetargowym

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym

209676