Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju miejscowości Matiaszów - Staszówek, Tursko Wielkie - Kolonia, Tursko Wielkie - Zagumnie,   Tursko Wielkie - Karczmisko, Tursko Wielkie - Koziarówka

 

Zarządzenie Nr  56 /2022

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

z dnia  17 października 2022 roku

w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących  zmiany rodzaju miejscowości Matiaszów - Staszówek, Tursko Wielkie - Kolonia,  Tursko Wielkie – Zagumnie, Tursko Wielkie - Karczmisko, Tursko Wielkie - Koziarówka.

Na podstawie  art. 30  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz w związku z § 4 Uchwały Nr XXXVI/254/22 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości zarządzam, co następuje:

 

§1.1. Ustalam, że w terminie od dnia 18 października 2022r. do dnia 31 października 2022r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z:

1).mieszkańcami miejscowości Matiaszów - Staszówek w sprawie zmiany rodzaju miejscowości  z „przysiółek wsi Matiaszów” na rodzaj miejscowości „ kolonia”;

2).mieszkańcami miejscowości Tursko Wielkie - Kolonia w sprawie zmiany rodzaju miejscowości  z „część wsi Tursko Wielkie” na rodzaj miejscowości „kolonia”,

3).mieszkańcami miejscowości Tursko Wielkie - Zagumnie w sprawie zmiany rodzaju miejscowości  z „część wsi Tursko Wielkie” na rodzaj miejscowości „kolonia”,

4).mieszkańcami miejscowości Tursko Wielkie - Karczmisko w sprawie zmiany rodzaju miejscowości  z „część wsi Tursko Wielkie” na rodzaj miejscowości ”kolonia”,

5).mieszkańcami miejscowościTursko Wielkie - Koziarówka w sprawie zmiany rodzaju miejscowości  z „część wsi Tursko Wielkie” na rodzaj miejscowości „kolonia”.

2. Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii mieszkańców w sprawie  zmiany rodzaju miejscowości Matiaszów - Staszówek,  Tursko Wielkie - Kolonia, Tursko Wielkie – Zagumnie, Tursko Wielkie - Karczmisko, Tursko Wielkie - Koziarówka.

3. Prawo udziału w konsultacjach mają osoby pełnoletnie, które na stałe zamieszkują na terenie miejscowości Matiaszów - Staszówek, Tursko Wielkie - Kolonia, Tursko Wielkie - Zagumnie, Tursko Wielkie - Karczmisko, Tursko Wielkie - Koziarówka, przy czym mieszkaniec ma prawo zgłaszać opinie dotyczące wyłącznie miejscowości, w której zamieszkuje.

4.Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie pisemnych opinii na formularzu konsultacji. Formularze konsultacji zostaną udostępnione na:

1) stronie internetowej Gminy Osiek www.gmina-osiek.pl ;

2) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Osieku www.bip.osiek.iap.pl;

3) w Urzędzie Miasta Gminy w Osieku, w dniach i godzinach urzędowania.

5. Wypełniony formularz można złożyć w terminie przeprowadzenia konsultacji  w sekretariacie Urzędu Miasta Gminy w Osieku, w dniach i godzinach urzędowania; przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: umig.osiek@pro.onet.pl; przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1,28-221 Osiek, przy czym o dacie złożenia formularza decyduje data wpływu do urzędu.

§ 2. Zasady konsultacji społecznych oraz wzory formularzy konsultacji dla mieszkańców zostały określone w Uchwale Nr XXXVI/254/22 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości.

§ 3. Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Osiek oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach wymienionych w §1 ust.1. niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

/-/ Rafał Łysiak

 


Zarządzenie Nr  56 /2022 Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia  17 października 2022 roku w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Matiaszów - Staszówek, Tursko Wielkie - Kolonia, Tursko Wielkie – Zagumnie, Tursko Wielkie - Karczmisko, Tursko Wielkie - Koziarówka.

Treść Zarządzenia Nr 56/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 17 października 2022r .PDFUchwała Nr XXXVI/254/22 Rady Miejskiej w Osieku  z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości

Treść Uchwały  Nr XXXVI/254/2022 Rady Miejskie w Osieku z dnia 31 marca 2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości.pdfFORMULARZE KONSULTACJI

Formularz konsultacji Matiaszów-Staszówek.pdf

Formularz konsultacji Tursko Wielkie-Kolonia.pdf

Formularz konsultacji Tursko Wielkie-Zagumnie.pdf

Formularz konsultacji Tursko Wielkie-Karczmisko.pdf

Formularz konsultacji Tursko Wielkie-Koziarówka.pdf


 

232431