Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

 W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek P4 Sp. z o. o. reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Zuzannę Marciniak postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci bazowej telefonii komórkowej P4 „STA4450A” wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 22/1 położonej w miejscowości Tursko Wielkie gmina Osiek. zostało zakończone kompletowanie dowodów  w ww. sprawie.

 

W związku z powyższym może Pan/i/ w terminie 7 dni od daty zamieszczenia  niniejszego  obwieszczenia zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1, pok. 207.

Stronami  są osoby legitymujące się tytułem prawnym do ww. nieruchomości oraz nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji.

Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49  § 2 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy

Obwieszczenie zostało  publicznie zamieszczone dnia 04.05.2023r.

Obwieszczenie znak KB.6733.1.2023.MN.MG.pdf

253843