Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

ZAWIADOMIENIE
o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Osiek

Działając na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie  zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.) oraz na podstawie § 18 b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków krajowej, wojewódzkiej, gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56  z poźn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

zawiadamia

o zamiarze włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Osiek:

Karty adresowej zabytku – budynku w Strużkach

Obowiązek zawiadamiania właścicieli lub posiadaczy zabytku o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej danego zabytku został wprowadzony przepisem § 18 b ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. Zgodnie z przepisem § 18 b ust. 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. burmistrz  zawiadamia właściciela lub posiadacza zabytku o zamiarze włączenia karty adresowej, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków.


Zawiadomienie znak KB.412.5.2024.MG.pdf


 

253831