Przejdź do stopki

Inne ogłoszenia i zawiadomienia

Treść

Wykaz sprawozdań przekazywanych marszałkowi województwa.                                                                                  xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Termin złożenia dokumentu

L.p.

Rodzaj dokumentu

Podmiot przedkładający dokument

Wzór formularza

 

Podstawa prawna

 

31 stycznia 2011 r.

1.

Wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów (II półrocze 2010 r.)

 

Zarządzający składowiskiem odpadów

rozporządzenie MŚ z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych (Dz. U. Nr 97, poz. 816)

Art. 275 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

2.

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

Przedsiębiorca

załącznik nr 2 rozporządzenia M G, P i Po S z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania oczyszczani instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)

 

Art. 162 275 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

3.

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

Przedsiębiorca

załącznik nr 3 rozporządzenia M G, P i Po S z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania oczyszczani instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)

Art. 162 275 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

4.

Informacja o wykorzystywanych PCB

 

Przedsiębiorca

załącznik nr 2 rozporządzenia MG z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był y lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860)

Art. 162 275 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Termin złożenia dokumentu

L.p.

Rodzaj dokumentu

Podmiot przedkładający dokument

Wzór formularza

 

Podstawa prawna

 

15 lutego 2011 r.

1.

Sprawozdanie dotyczące odpadów opakowaniowych

 

wójt, burmistrz, prezydent miasta lub zarząd związku gmin

Brak wzoru formularza (sprawozdanie należy sporządzić zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Art. 35 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami …

Termin złożenia dokumentu

L.p.

Rodzaj dokumentu

Podmiot przedkładający dokument

Wzór formularza

 

Podstawa prawna

 

15 marca 2011 r.

1.

Sprawozdanie dotyczące gospodarki odpadami

 

posiadacz odpadów, w tym wytwórca komunalnych osadów ściekowych

rozporządzenie MŚ z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686)

Art. 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

2.

Sprawozdanie zawierające informacje rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu

 

prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

rozporządzenie MiŚ z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz osiągniętych poziomach recyklingu (Dz. U. Nr 223, poz. 1789)

Art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

3.

Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów

 

wprowadzający baterie lub akumulatory

rozporządzenie MŚ z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (Dz. U. Nr 172, poz. 1341)

Art. 34 ust. 2 w/w ustawy

Termin złożenia dokumentu

L.p.

Rodzaj dokumentu

Podmiot przedkładający dokument

Wzór formularza

 

Podstawa prawna

 

15 marca 2011 r.

4.

Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne

wprowadzający baterie lub akumulatory

rozporządzenie MŚ z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 163, poz. 1304)

Art. 35 ust. 1 w/w ustawy

5.

Wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi ma zawartą umowę

 

 

wprowadzający baterie lub  akumulatory

rozporządzenie MŚ z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz U. Nr 31, poz. 164)

 

Art. 36 ust. 4 w/w ustawy

6.

Sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne

wprowadzający baterie lub  akumulatory

rozporządzenie MŚ z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (Dz. U. Nr 31, poz. 165)

 

Art. 37 ust. 6 w/w ustawy

7.

Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej

 

wprowadzający baterie przenośne lub  akumulatory przenośne

rozporządzenie MŚ z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1274)

 

Art. 41 ust. 3 w/w ustawy

8.

Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

 

sprzedawca detaliczny

rozporządzeni MŚ z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz. U. Nr 15, poz. 81)

 

Art. 56 ust. 2 w/w ustawy

Termin złożenia dokumentu

L.p.

Rodzaj dokumentu

Podmiot przedkładający dokument

Wzór formularza

 

Podstawa prawna

 

15 marca 2011 r.

9.

Sprawozdanie zawierające informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę, o których mowa w art. 32 ust. 1

 

zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory

 

rozporządzenie MŚ z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 223, poz. 1788)

Art. 59 ust. 3 w/w ustawy

Termin złożenia dokumentu

L.p.

Rodzaj dokumentu

Podmiot przedkładający dokument

Wzór formularza

 

Podstawa prawna

 

31 marca 2011 r.

1.

Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej

organizacja odzysku lub przedsiębiorca, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach lub niektóre produkty; przedsiębiorca, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy, jednostka lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />500 m 2, w której sprzedaje się produkty tam pakowane; przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5 000 m 2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane; przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do n/w ustawy)

 

 

Rozporządzenie MŚ z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. Nr 259, poz. 1775)

Art. 15 ust.1

ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Termin złożenia dokumentu

L.p.

Rodzaj dokumentu

Podmiot przedkładający dokument

Wzór formularza

 

Podstawa prawna

 

31 marca 2011 r.

2.

Sprawozdanie o masie wytworzonych opakowań

producent opakowań

rozporządzenie MŚ z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. Nr 4, poz. 30)

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

3.

Sprawozdanie o masie przywiezionych z zagranicy opakowań

importer lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań

Art. 7 ust. 1 w/w ustawy

4.

Sprawozdanie o masie wywiezionych za granicę opakowań

 

eksporter lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz eksporter lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach

Art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 3 w/w ustawy

5.

Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane

 

podmiot wprowadzający po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno nowe, odzyskane, jak i po regeneracji:

1) wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji innych substancji,

2) chlorofluorowęglowodory (CFC), z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji leków,

3) bromometan, z wyjątkiem zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych.

rozporządzenie MŚ z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane (Dz. U. Nr 17, poz. 157)

 

Art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową

6.

Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB)

 

wójt, burmistrz, prezydent miasta

rozporządzenie MŚ z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 124, poz. 1033)

Art. 162 ust. 6 POŚ

 

144302