Przejdź do stopki
Statut Miasta i Gminy Osiek

Statut Miasta i Gminy Osiek

Treść

Uchwała Nr XIV/107/11 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Osieku

 

z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Osiek

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Statut Miasta i Gminy Osiek stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

 

§ 3

Tracą moc:

1) Uchwała Nr X/54/2003 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Osiek (Dz. Urzęd. Woj. Święt. z 2003 r. Nr 236, poz. 2219; Nr 248, poz. 2423; z 2005 r. Nr 73, poz. 977; z 2007 r. Nr 201, poz. 2898; z 2008 r. Nr 249, poz. 3362);

2) Załącznik do Uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu;

3) Załącznik do Uchwały Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa;

4) Załącznik do Uchwały Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Uzasadnienie

W dotychczas obowiązującym Statucie Miasta i Gminy Osiek uchwalonym w 2003 r. część zapisów nie odpowiada obecnie obowiązującym normom prawnym. Ponadto treść Statutu wymagała doprecyzowania niektórych jego postanowień oraz uregulowania spraw do tej pory nieuregulowanych w sposób wyczerpujący. Zgodnie z art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie statutu gminy.

 


Statut_Miasta_i_Gminy_Osiek.pdf (57.91 Kb)

 


253811