Przejdź do stopki

Wykaz aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała NR XIV/108/11

Uchwała NR XIV/108/11 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011 r.   w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sworoń   Na podstawie art. 35 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Uchwała Nr XIV/107/11

Uchwała Nr XIV/107/11 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miejskiej w Osieku   z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Osiek   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Uchwała Nr XIV/106/11

Uchwała Nr XIV/106/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta

Uchwała NR XIV/105/11

Uchwała NR XIV/105/11 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011 r.   w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar

Uchwała NR XIV/104/11

  Uchwała NR XIV/104/11 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011 r.   w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011roku stanowiących podstawę obliczenia

Uchwała Nr XIV/103/11

Uchwała Nr XIV/103/11Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2012.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą

Uchwała NR XIV/102/11

Uchwała NR XIV/102/11 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   Rady Miejskiej w Osieku   z dnia 28 listopada 2011 r.   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 usta

Uchwała Nr XIII/98/11

Uchwała Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały NR IV/25/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie okreslenia wysokosci opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Osiek oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze

Uchwała Nr XIII/99/11

Uchwała Nr XIII/99/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Osiek   XIII 99_11 (PDF)  

Uchwała Nr XIII/94/11

Uchwała Nr XIII/94/11xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 października 2011 r   w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Osieku   XIII 94

Uchwała Nr XII/87/11

Uchwała Nr XII/87/11Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru , znajdujących się na obszarze Gminy 0siek  Na podstawie

Uchwała Nr VIII/72/11

Uchwała Nr VIII/72/11Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/265/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Osiek  Na podstawi

Uchwała Nr VIII/61/11

Uchwała Nr VIII/61/11xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 us

Uchwała Nr VI/52/11

Uchwała Nr VI/52/11Rady Miejskiej w Osiekuxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Osiek  Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1, art.

Uchwała Nr VI/51/11

Uchwała Nr VI/51/11Rady Miejskiej w Osiekuxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu

Uchwała Nr VI/50/11

Uchwała Nr VI/50/11xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie poboru podatków w drodze

Uchwała Nr V/42/11

Uchwała Nr V/42/11Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie okreslenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Osiek oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w&

Uchwała Nr V/40/11

Uchwała Nr V/40/11Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania , odraczania terminu spłat oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 0siek , jak równi

Uchwała Nr IV/27/11

Uchwała Nr IV/27/11Rady Miejskiej w Osiekuxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz odbiór i transport nieczystości ciekłych Na podstawie art. 18 us

Uchwała Nr IV/25/11

Uchwała Nr IV/25/11xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Osiek oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.&nb

232420