Przejdź do stopki

Strategia rozwoju

Treść

Strategia Rozwoju
Miasta i Gminy Osiek

 

 


 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Osiek

Mapki

 


 

 (wyciąg)

Cele strategiczne gminy

1. Zasady

Wynikiem dotychczas przeprowadzonych ocen i analiz otrzymanej informacji dokumentacji oraz porównania danych statystycznych były wnioski, a często tezy do dyskusji dla Zespołu Problemowego ds. Strategii Rozwoju Gminy i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Osiek.

Podczas kolejnych sesji - warsztatów, często w trybie dyskusyjnym "burza mózgów":

- rozpoznano gminę

- oceniono gminę

- zaprojektowano misję - wizję gminy

zaproponowano cele strategiczne gminy, proponując do nich tzw. cele cząstkowe, mające stopniować realizację celów strategicznych.

2. Misja gminy - wizja, jako cel główny brzmi:

Tak pozyskane informacje wzbogacone doświadczeniem zespołu autorskiego
doprowadziły do sformułowania celu głównego jako misji i wizji gminy.

Cel ten określony syntetycznie brzmi: “Miasto i Gmina Osiek jest Gminą rolniczo-przemysłową z rozwijaną w niej funkcją agroturystyczną".

W rozwinięciu zostaje zapisany jako: Miasto i Gmina Osiek jest gminą rolniczą z wpisaną w jej rzeczywistość funkcją przemysłową. Istnienie na jej terenie Kopalni Siarki "Osiek" stanowi jej stały element
i mocną stronę gminy. Gmina jest otwartą na inwestorów w zakresie przetwórstwa rolno
- spożywczego i usług obsługi rolnictwa. Przy systematycznym urzeczywistnianiu wizji gminy, z ukierunkowaniem na rozwój obu funkcji jako równoważnych, uznaje się za celowe tworzenie uzupełniającej funkcji bazującej na trwałych wartościach krajobrazu – funkcji turystyczno - wypoczynkowej. Łącznie ma to stworzyć atrakcyjne warunki bytowania mieszkańców gminy, zachęcając jednocześnie do inwestowania na jej terenie.

3. Cele strategiczne.

Osiągnięcie tak postawionego celu głównego misji - wizji gminy jest możliwe poprzez realizację następujących celów strategicznych:

I. Systematyczny wzrost poziomu nauczania poprzez pilne doposażenie szkół.

II. Poprawa w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej.

III. Poprawa stanu środowiska w gminie.

IV. Podniesienie poziomu życia gospodarczego gminy.

V. Poprawa w zakresie sfer socjalnej

Potrzeby w zakresie szkolnictwa uznano za sprawę tak ważną i niezbędną dla prawidłowego rozwoju gminy, że zdecydowano to przedsięwzięcie zakwalifikować do kategorii celów strategicznych i wyodrębnić je jako jedno z priorytetowych zadań gminy oraz uznać za samodzielny cel strategiczny Nr l.

Dla każdego celu strategicznego wykreowano cele cząstkowe, których osiągnięcie warunkuje prawidłową realizację celu strategicznego. Cele cząstkowe zostały przedstawione jako podpunkty i stanowią zwięzły opis osiągania każdego celu strategicznego.

Ustalona wyżej kolejność celów strategicznych, choć stanowi ich ranking, nie oznacza, że rozpoczęcie kolejnego może nastąpić po zrealizowaniu poprzedniego.

Cele bowiem nie kolidują ze sobą, a więc ich efekty nakładają się na siebie, Równoczesne nawet ich realizowanie to wyłącznie sprawa właściwego przygotowania i środków.

Ich rozpisanie na zadania cząstkowe należy traktować jako przykładowe, a więc w zależności od możliwości zabezpieczenia jakości – poziomu wykonania, sposobu jaki w określonym układzie powstaje, zadania cząstkowe mogą być w tym pojęciu modyfikowane. Kolejność rozpisania na zadania cząstkowe tym samym nie stanowi o kolejności wdrażania.

Cel 1

Systematyczny wzrost poziomu nauczania poprzez pilne doposażenie (w tym rozbudowę lub budowę) szkół.

- doposażenie szkół podstawowych w uzgodnieniu z R.M. i Dyrektorem

- budowa gimnazjum na terenie południowej części gminy - Tursko Wielkie (patrz Rozdz. III - rozwinięcie)

- budowa sali gimnastycznej przy szkole ogólnokształcącej w Osieku oraz Bukowej przy II-gim gimnazjum

- rozbudowa Centrum Kultury w Osieku

- nadanie właściwej rangi nauce języków obcych oraz obsługi komputera

- przyjęcie zasady poszanowania czasu ucznia, aby mógł być wykorzystany
na naukę i wypoczynek, a nie dojazdy i oczekiwanie

- organizowanie zajęć pozaszkolnych, rozwijających zainteresowania młodzieży.

Cel 2.

Poprawa w zakresie infrastruktury technicznej, drogowej:

- intensywne starania o budowę obwodnicy miasta Osiek na bazie czynników bezpieczeństwa ruchu i zdrowia mieszkańców,

- przy realizacji sieci dróg egzekwować wymogi bezpieczeństwa ruchu wynikające z odległości obiektów od krawędzi drogi, a zwłaszcza zasad włączania się do ruchu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, przy utwardzaniu dróg gruntowych stosować kruszywa naturalne (unikać żużli i pyłów)

- unikać ulepszania ulic i wymiany zużytych chodników przed wykonaniem koniecznego uzbrojenia terenu .

- ustalić hierarchię robót drogowych: np.: kolejność - pilność:

- do stałych miejsc pracy i nauki,

- do terenów uznanych za strategiczne dla rozwoju gminy,

- do miejsc promujących gminę,

- jako dojazdy do dużych areałów upraw,

- jako dojazdy do fragmentarycznych areałów upraw. Ostatnio dwa przypadki pod kątem ewentualnego scalania działek i ich wymiany.

Cel 3.

Poprawa stanu środowiska w gminie:

- prowadzenie systematycznej akcji uświadamiania społeczeństwa w zakresie utrzymania czystości i porządku (także w szkołach),

- ponowne rozpoznanie zasad wyposażenia gminy w oczyszczalnie ścieków. Gmina dysponuje naturalnymi odbiornikami co stwarza możliwość budowy małych bezobsługowych oczyszczalni ścieków, co przy założeniu koncentracji zabudowy gwarantuje zminimalizowanie kosztów.

- pilne wprowadzenie segregacji odpadów- przeanalizować możliwości udziału gminy w budowie wysypiska śmieci w ramach związku gmin, względnie udziału,

- powołanie słanie i odpowiednie wyposażenie Z-du Komunalnego jako budżetowego, względnie w układzie prawa handlowego,

- podjecie działań w formie układów lub umów - poza formalną - koncesyjną,

- powiać międzygminne stowarzyszenie chroniące interes społeczeństwa wobec potencjalnego zagrożenia gazowo-siarkowego i egzekwowania tymczasowej i docelowej rekultywacji, także czasowego zagospodarowania pola złoża nie eksploatowanego. Stowarzyszenie może być wyłącznie inicjatywą mieszkańców zainteresowanych gmin,

- podobne działania, lub rozszerzenie zakresu powyższego stowarzyszenia, o problemy zanieczyszczenia powietrza i wody przez Elektrownię w Połańcu i Kopalnię Siarki w Grzybowie, Osieku, Piasecznie, Machowie i Jeziorku,

- systematyczne doszkalanie rolników w zakresie stosowania środków

chemicznych ochrony roślin i używanie opryskiwaczy oraz obchodzenia się z opakowaniami po środkach ochrony roślin,

- propagowanie eliminowania opakowań plastykowych,

- rozwiązać problem skupu surowców wtórnych

Cel 4.

Podniesienie życia gospodarczego gminy:

- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie znajomości zasad gospodarki rynkowej,

- prowadzenie bieżących informacji na temat aktualnych potrzeb kształcenia zawodowego młodzieży i zmiany zawodu,

- współpraca i kooperacja producentów rolnych w zakresie produkcji, promocji i sprzedaży produktów rolnych,

- promocja gminy w celu pozyskania inwestorów,

- stworzenie preferencyjnych ofert dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy szczególnie w zakresie przetwórstwa i chłodnictwa płodów rolnych,

- podjęcie promocji w zakresie usług turystycznych i rekreacyjnych jako nowych dziedzin gospodarki (w tym np.: stowarzyszenie lub udział istniejących stowarzyszeniach istniejących
w sąsiedztwie),

- wskazanie do Studium i przyszłych m.p.z.p. nowych terenów mieszkaniowych z usługami, atrakcyjnych z uwagi na stan uzbrojenia.

Cel 5.

Poprawa w zakresie sfery socjalnej gminy:

- dokończenie budowy ośrodka zdrowia wraz z ponad standardowym

wyposażeniem specjalistycznym. Przy założeniu możliwości różnej formy działalności, także poprzez prywatyzację.

- dostosowanie sieci szkół do potrzeb reformy oświatowej w tym:

- gimnazjum dla terenów południowej części gminy,

- zorganizowanie dowozu dzieci do gimnazjum,

- zorganizowanie zajęć poza szkolnych dla dzieci i młodzieży,

- doposażenie Straży Pożarnej w sprzęt ratownictwa technicznego z jednoczesnym jej uzawodowieniem,

- włączenie jednostek do systemu krajowego,

- rozbudowa Domu Strażaka w Tursku Wielkim i Suchowoli,

- tworzenie warunków świątecznego wypoczynku poprzez zorganizowanie pola namiotowego, małej gastronomii, gier i zabaw dla dzieci
i młodzieży,

- pobudzenie mieszkańców w kierunku realizacji celów socjalnych na zasadzie wolontariatu,

- podjęcie starań o powstanie Domu Spokojnej Starości (także na zasadzie działalności gospodarczej).

Powyższe cele zgodnie z metodyką badania i opracowania Strategii Rozwoju Gminy Osiek po ich akceptowaniu przez Zarząd Miasta i Gminy powinny:

- zostać przedstawione Radzie Miasta i Gminy do uchwalenia z założeniem, że dokument ten może być skorygowany o wniesione uwagi, jeżeli uzyskają akceptację większości Rady.

Dokument uchwalony jako Strategia Rozwoju Miasta i Gminy stanowić będzie podstawę do opracowania szczegółowych programów realizacyjnych określających:

- szczegółowe zadania cząstkowe (zadania),

- hierarchie i terminy realizacji,

-podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań oraz zasady określonych kontroli przebiegu realizacji,

- oczywiste lub potencjalne źródło finansowania konkretnych zadań cząstkowych.

4. Cele wspierające.

Autorzy niniejszej Strategii bazując na doświadczeniu własnym, nabytym w wyniku obserwacji i analizy dotychczasowych efektów stosowania zarządzania gminą poprzez Strategie ... przez wiele samorządów proponują tzw. "Cele wspierające" uznając, że często jedynie dostatecznie wyspecjalizowana (w zależności od składu osobowego) profesjonalnie i nie kadencyjnie działająca instytucja jest w stanie gwarantować ciągłe promowanie wysiłków na rzecz generowania rozwoju gminy - pilotowania celów czy określonego programu.

  Cel wspierający Nr 1 to:

Utworzenie organizacji wspierającą] rozwój gospodarczy np.: "Fundacji Rozwoju Osieka "

- Przykładowy program fundacji:

* promocja gminy

* współpraca z różnymi agendami

* tworzenie informacji o gminie dla podmiotów zainteresowanych działalnością gospodarczą,

* oferty sprzedaży także i nieruchomości do zagospodarowania,

* organizowanie szkoleń,

* doradztwo (np. radca prawny będzie udzielał porad) Fundacja może występować jako spółka prawa handlowego i prowadzić działalność gospodarcza.

- przykładowy harmonogram prac założycielskich:

• podjęcie uchwały RM o utworzeniu Fundacji Rozwoju.

* wstępne rozmowy akcesyjne potencjalnych podmiotów – założycieli (celowym jest zaproponowanie udziału znanym osobistościom związanym choćby tytko pochodzeniem z tego terenu, np.: faktyczne członkostwo honorowe)

* negocjowanie szczegółowe dotyczące tworzenia zasad w tym udziałów kapitałowych, kierunków działania Fundacji,- opracowanie dokumentów założycielskich w tym Statutu Fundacji

* złożenie wniosku rejestracyjnego Fundację,

* powołanie Fundacji,

* wybór organów Fundacji

 

Cel wspierający Nr 2.

• Zainspirowanie powstania np: "Stowarzyszenia na rzecz rekultywacji i rehabilitacji zdegradowanych i zagrożonych terenów" lub

• "Fundacji Promocji Kwalifikowanej Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej" lub

• Stowarzyszenia Klubu Agroturystyki Doliny Rzeki Wisła – naturalnego krajobrazu itp.

Założeniem Rozdziału III-go - Diagnoza Stanu jest także wnioskowanie form i sposobów działań wspierających rozwój strategiczny gminy. Oceny dotyczące poszczególnych dziedzin życia gminy winny stanowić bazę dla decyzji regulujących kierunki prac Zarządu Miasta i Gminy, Rady Miasta i Gminy oraz organizacji - Fundacji, Stowarzyszeń Zrzeszeń, Grup Producentckich

Wyzwalanie inicjatyw, ich przetwarzanie w czyn, to gwarancja postępu i systematycznego wzrostu gospodarczego.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Osiek stanowi materiał wejściowy do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

 

252330