Przejdź do stopki
Wykaz aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miejską w Osieku

Wykaz aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała Nr IV/25/11xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 21 lutego 2011 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Osiek oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Osieku uchwala: 

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej: 

1) od sprzedaży z placu targowego: 

a) przy zajęciu powierzchni na targowisku do 1m2 – 4zł; 

b) przy zajęciu powierzchni na targowisku od 1m2 do 3m2 – 7zł; 

c) przy zajęciu powierzchni na targowisku powyżej 3m2 – 12zł; 

2) od sprzedaży z samochodu: wędlin, mięsa i pieczywa – 13zł; 

3) od sprzedaży z samochodu lub przyczepy gastronomicznej – 13zł; 

4) od sprzedaży z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 1,5t, samochodu osobowego, samochodu osobowego z przyczepą – 6zł; 

5) od sprzedaży z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 1,5t – 15zł. 

6) od sprzedaży z ciągnika rolniczego z przyczepą i wozu konnego - 6zł; 

7) od samochodu osobowego parkującego na placu targowym – 4zł. 

§ 2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej za każdy dzień sprzedaży we wszystkich miejscach na terenie miasta i gminy Osiek, w których jest prowadzony handel. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa dokonywanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku. 

2. Rozliczenie pobranej opłaty targowej przez inkasenta następować będzie w Urzędzie Miasta i Gminy w dniu jej poboru poprzez dokonanie wpłaty kwoty uiszczonej przez nabywców biletów opłaty targowej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Osieku. 

3. Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Osieku przysługuje wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w wysokości 50% zainkasowanej kwoty, które płatne będzie przez Urząd Miasta i Gminy w Osieku na koniec każdego miesiąca. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr III(12)2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Osiek w 2007r. zmieniona uchwałą Nr XXVII/185/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2009 roku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osieku. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 


 

Uzasadnienie

Określenie wysokości stawek opłaty targowej, sposobu poboru tej opłaty w drodze inkasa i wyznaczenie inkasentów należy do kompetencji rady gminy. Zgodnie z art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć 699,27zł. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne. 

247971