Przejdź do stopki
Wykaz aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miejską w Osieku

Wykaz aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała Nr IV/27/11
Rady Miejskiej w Osieku
xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

z dnia 21 lutego 2011 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz odbiór i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Miejska w Osieku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych:

1) opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litr- 14zł (plus podatek VAT);

2) opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litr – 25zł (plus podatek VAT);

3) opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litr – 120zł (plus podatek VAT);

4) opróżnienie pojemnika typu KP7 – 450zł (plus podatek VAT).

2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych za odbiór i transport nieczystości ciekłych w wysokości 25zł (plus podatek VAT) za 1m3.

§ 2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny górne stawki opłat za usługi, o których mowa w § 1 obniża się o 25%

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/225/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz odbiór i transport nieczystości ciekłych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2011r.

Uzasadnienie

Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nakłada na gminy obowiązek określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W związku ze wzrostem opłaty za przyjęcie odpadów komunalnych na składowisko oraz wzrostem kosztów związanych z odbiorem odpadów od właścicieli nieruchomości konieczna było zwiększenie górnych stawek za odbiór odpadów komunalnych. Aby zwiększyć segregację i odzysk odpadów podlegających recyklingowi z ogólnej masy zmieszanych odpadów komunalnych konieczne jest stworzenie dla mieszkańców zachęty natury finansowej, dlatego uwzględniono w uchwale preferencyjne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy segregują odpady. Gęstość zaludnienia mieszkańców nie uzasadnia wprowadzenia zróżnicowanych stawek. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

247988