Przejdź do stopki
Wykaz aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miejską w Osieku

Wykaz aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała Nr V/40/11
Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania , odraczania terminu spłat oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 0siek , jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póżn. zm) oraz art.59 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.nr 157 poz.1240 z póżn.zm) Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje :

§ 1. 1. Uchwala się szczegółowe zasady , sposób i tryb umarzania , odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie 0siek oraz jej jednostkom podległym ze wskazaniem organu uprawnionego do udzielenia ulg , wobec osób fizycznych , osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , jak również warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których udzielona ulga stanowić będzie pomoc publiczną .

2. Uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami .

3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :

a) udzielonych ulgach – rozumie się przez to umorzenie , odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności pieniężnych ;

b) dłużniku –rozumie się przez to osobę fizyczną , osobę prawną , jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

c) jednostce podległej – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Gminy;

d) uprawnionym organie-rozumie się Burmistrza , który podejmuje decyzję w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych;

e) należności –rozumie się przez to wymagalną należność pieniężną ( główną )przypadającą od jednego dłużnika wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami dochodzenia tej należności ( należności uboczne) wg stanu na dzień podjęcia ;

f) ważny interes dłużnika –rozumie się przez to sytuację finansową , majątkową lub społeczną , również gospodarczą , w której zapłata długu bądź jego części mogłaby zagrozić dalszej egzystencji dłużnika , a w przypadku osób fizycznych również osób pozostających na jego utrzymaniu.

§ 2. 1) Należność może być umarzana w całości lub części jeżeli :

a) osoba fizyczna- zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego , których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

b) osoba prawna –została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku , z którego można by egzekwować należność , a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie ;

c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie , że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

d) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji ;

e) umorzenie należności jest uzasadnione ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

2) W przypadku , gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby , należności o których mowa w ust.1 mogą zostać umorzone tylko wtedy , gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3) Umorzenie należności może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu , jeżeli wskazane w ust. 1 niniejszej uchwały okoliczności uzasadniające udzielenie ulgi , potwierdzone zostały dokumentami dołączonymi do wniosku .

4) Jeżeli umorzenie dotyczy części należności , oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności do uregulowania . W takim przypadku informuje się dłużnika , iż niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części należności może skutkować odstąpieniem od umorzenia.

§ 3. Do umarzania należności cywilnoprawnych uprawniony jest Burmistrz Miasta i Gminy 0siek.

§ 4. 1) W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi Burmistrz Miasta i Gminy 0siek na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty należności pieniężnej w całości lub w części albo rozłożyć je w całości lub części na raty , biorąc pod uwagę realne możliwości płatnicze dłużnika , jak również uzasadniony interes Gminy;

2) 0kres odroczenia terminu spłaty należności nie może przekraczać 12 miesięcy;

3) Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności , której termin płatności odroczono , albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat , należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

§ 5. 1) Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie pisemnej , na podstawie przepisów prawa cywilnego .

2) W sytuacjach określonych w § 2 ust.1 pkt 1,2 i 4 umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli , składanego w celu dokonania odpisu w księgach rachunkowych.

§ 6. 1) Przy rozpatrywaniu wniosków o umorzenie , odroczenie bądź rozłożenie na raty spłaty należności przypadających od przedsiębiorców ( w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej ) niezależnie od przyjętych zasad udzielania ulg określonych niniejszą uchwałą – stosuje się postanowienia i procedury przewidziane w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej de minimis ( t.j z 2007 r. Nr 59 poz.404 z póżn.zm) , art.1078-108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dz. Urz. UE 2008 C 115,s.1/ oraz rozporządzeniu Komisji(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de mini mis ( Dz. U. UE L 2006 r. Nr 379 poz.5 ) .

2) Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy , wszelkich dokumentów oraz formularza informacji , zgodnie z zapisami art.37 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r. poz.404 z póżn.zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis ( Dz.U. z 2010 r.Nr 53 ,poz.311) .

§ 7. Traci moc uchwała Nr IV/20/2007 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy 0 0rdynacja podatkowa oraz ustalenie innych ulg w spłacie tych należności .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Uzasadnienie W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zachodzi konieczność określenia zasad sposobu i trybu umarzania , odraczania terminu spłat oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osiek , jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego w oparciu o obowiązujące przepisy. Dotychczasowa uchwała traci moc.

247981