Przejdź do stopki
Wykaz aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miejską w Osieku

Wykaz aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała Nr V/42/11
Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie okreslenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Osiek oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Osieku uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Osiek oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej: 1)od sprzedaży z placu targowego: a)przy zajęciu powierzchni na targowisku do 1m2 – 4zł; b)przy zajęciu powierzchni na targowisku od 1m2 do 3m2 – 7zł; c)przy zajęciu powierzchni na targowisku powyżej 3m2 – 12zł; 2)od sprzedaży z samochodu: wędlin, mięsa i pieczywa – 13zł; 3)od sprzedaży z samochodu lub przyczepy gastronomicznej – 13zł; 4)od sprzedaży z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 1,5t, samochodu osobowego, samochodu osobowego z przyczepą – 6zł; 5)od sprzedaży z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 1,5t – 15zł. 6)od sprzedaży z ciągnika rolniczego z przyczepą i wozu konnego - 6zł; 7)od samochodu osobowego parkującego na placu targowym – 4zł. 2. Stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć 699,27zł." 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osieku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Osieku dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Osiek oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa wynika z konieczności wprowadzenia do uchwały zapisu informującego, że stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 699,27 zł.

247934