Przejdź do stopki
Wykaz aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miejską w Osieku

Wykaz aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała Nr VI/50/11xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian do uchwały Nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa. 

Na podst. art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t .j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. ), art.6b i 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. z 2006 r. Nr 136 poz.969 z późn. zm), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. z 2010 roku Dz. U. Nr 95 poz.613 z późn. zm.) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 poz.1682 z późn. zm) Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie : 

" 2. 0kresla się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w ust. 1 podatków : 

1) Pan Augustyn Wielopolski, na terenie sołectwa Bukowa 

2) Pan Jarosław Klimowicz, na terenie sołectwa Długołęka 

3) Pani Marzena Serafin, na terenie sołectwa Sworoń 

4) Pani Agata Sagan, na terenie sołectwa Strużki 

5) Pani Anna Wiatr, na terenie sołectwa Matiaszów 

6) Pan Zygmunt Włudyka, na terenie sołectwa Pliskowola 

7) Pan Adam Misiak, na terenie sołectwa Kąty 

8) Pan Sebastian Gębalski, na terenie sołectwa Lipnik 

9) Pani Lucyna Kubicka, na terenie sołectwa Mucharzew 

10) Pani Seremak Renata, na terenie miasta 0siek 

11) Pan Marian Sowiński, na terenie sołectwa 0ssala 

12) Pan Maciej Rendziński, na terenie sołectwa Szwagrów 

13) Pani Maria Konat, na terenie sołectwa Tursko Wielkie 

14) Pan Janusz Sagan, na terenie sołectwa Niekrasów 

15) Pani Elżbieta Cena, na terenie sołectwa Niekurza 

16) Pan Czesław Bąk, na terenie sołectwa Suchowola 

17) Pan Tadeusz Jarkowski, na terenie sołectwa Trzcianka 

18) Pani Bandziarowska Anna, na terenie sołectwa Trzcianka - Kolonia". 

§ 2. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Uzasadnienie

W związku ze zmianą inkasentów zaistniała konieczność zmiany § 1 ust. 2 uchwały Nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

247954