Przejdź do stopki
Wykaz aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miejską w Osieku

Wykaz aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała Nr VI/51/11
Rady Miejskiej w Osieku
xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania , odraczania terminu spłat oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 0siek , jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm) oraz art.59 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm) Rada Miejska w 0sieku uchwala, co następuje : 

§ 1. W Uchwale Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania , odraczania terminu spłat oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 0siek , jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego w § 6 pkt1) otrzymuje brzmienie: „1)Przy rozpatrywaniu wniosków o umorzenie, odroczenie bądź rozłożenie na raty spłaty należności przypadających od przedsiębiorców ( w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej ) niezależnie od przyjętych zasad udzielania ulg określonych niniejszą uchwałą – stosuje się postanowienia i procedury przewidziane w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej de minimis ( t.j z 2007 r. Nr 59 poz.404 z późn.zm) , art.107-108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dz. Urz. UE xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2008 C 115,s.1/ oraz rozporządzeniu Komisji(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. U. UE L 2006 r. Nr 379 poz.5 )". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 


 

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłat oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 0siek, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego wynika z oczywistej pomyłki pisarskiej . W„§ 6 pkt 1 pomyłkowo wskazano art.1078 - 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dz. Urz. UE 2008 C 115,s.1, podczas kiedy powinno być art. 107 - 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dz. Urz. UE 2008 C 115,s.1.

247981