Przejdź do stopki
Wykaz aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miejską w Osieku

Wykaz aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała Nr VI/52/11
Rady Miejskiej w Osieku
xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Osiek 

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Osieku, uchwala co następuje: 

§ 1. W przedszkolu prowadzonym przez gminę Osiek zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. Udzielane przez przedszkole świadczenia w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie są odpłatne i obejmują: 

1) gry i zabawy dydaktyczne , wspomagające rozwój umysłowy dziecka; 

2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem; 

3) zajęcia rozwijające plastyczne, taneczne i teatralne uzdolnienia; 

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; 

5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; 

6) zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne dziecka. 

§ 3. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę zegarową korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ڈ ustala się w wysokości 0,80 zł 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/113/2000 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2000 r. w sprawie ustalania stałych opłat miesięcznych za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Osieku orza Przedszkolu Publicznym w Bukowej w związku z ponoszonym wydatkami za zużycie energii elektrycznej i zakup opału. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r. 


 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty publiczne przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. Opłaty za świadczenia pobierane przez przedszkole uregulowane były Uchwałą Nr XV/113/2000 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2000 r. Konieczność zmiany dotychczasowej uchwały nakłada art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991) zgodnie, z którym dotychczasowe uchwały organów stanowiących jednostek zamorządu terytorialnego wydane na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2011 r. Zgodnie z art. 5c pkt 1 ww. ustawy organem właściwym do podjęcia niniejszej uchwały jest Rada Miejska w Osieku.

247995