Przejdź do stopki
Wykaz aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miejską w Osieku

Wykaz aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała Nr VIII/61/11xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Osiek w wysokości 600 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/61/11

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nakłada na burmistrza obowiązek prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy i nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 693 zł. Zgodnie z art. 33 ust.2 ww. ustawy wysokość opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały. Projekt uchwały poddano konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) w sposób określony w Uchwale Nr XXXIX/264/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r.,Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W wyznaczonym terminie konsultacji, tj. od dnia 13 kwietnia 2011r. do dnia 26 kwietnia 2011r. nie zgłoszono żadnych pisemnych opinii w sprawie projektu.

247970