Przejdź do stopki
Wykaz aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miejską w Osieku

Wykaz aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała Nr VIII/72/11
Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/265/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Osiek 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U. Z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 ze zmianami ) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/265/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Osiek zmienionej Uchwałą Nr XXXI/212/09 z dnia 26 października 2009 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 14 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 14.1.Do zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy przewidziane są urządzenia: 

1) kosze uliczne o pojemności minimalnej 30 l; 

2) worki o pojemności minimalnej 60 l; 

3) pojemniki o pojemności minimalnej 120 l; 

4) kontenery o pojemności minimalnej 1100 l. 

2.Wypełnione i zabezpieczone przed wysypaniem zawartości worki lub pojemniki, właściciel nieruchomości wystawia do odbioru w miejscu widocznym dla przedsiębiorcy w sposób nie utrudniający korzystania z ruchu i nie powodujący zaśmiecania w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą. 

3. Odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, powinny być gromadzone w miejscu wydzielonym na terenie nieruchomości.”; 

2) w § 15: 

a) ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

,,1 Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą z częstotliwością, co najmniej 1 raz w miesiącu, z zastrzeżeniem ust.5, ust.6 pkt 1i ust. 7”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,, 5 Odbiór odpadów wielkogabarytowych powinien być zorganizowany co najmniej 2 razy w roku.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

,, 6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeznaczony dla gospodarstw domowych odbierany jest nieodpłatnie: 

1) przez przedsiębiorców, z którymi zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych w terminie uzgodnionym z przedsiębiorcą z częstotliwością co najmniej 1 raz na kwartał; 

2) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju co zużyty sprzęt w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu. 

7.Zużyte baterie i zużyte akumulatory są odbierane nieodpłatnie przez przedsiębiorców z którymi zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą z częstotliwością co najmniej 1 raz na kwartał.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

247985