Przejdź do stopki
Wykaz aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miejską w Osieku

Wykaz aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała NR XIV/102/11 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Rady Miejskiej w Osieku

 

z dnia 28 listopada 2011 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz.1458,z 2009 r., Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz.1241,z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887) art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych1)

Rada Miejska w Osieku uchwala co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Osiek jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXII/216/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 r.

 

Uzasadnienie

 

Przedłożona uchwała w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2012 rok podjęta jest na podstawie art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych(j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 95,poz. 613 z póź. zmianami), który mówi, że Rada Gminy określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych z tym, że roczne stawki podatku od jednego środka transportu nie mogą przekroczyć górnej granicy stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku (M. P. Nr 95 poz. 961) oraz być niższe niż stawki minimalne na 2012 rok określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku(M.P. Nr 95 poz.962)

 

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. W sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 ), 2) dyrektywy 1999/ 62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20 07.1999 ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. (t.j. Dz.U.z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.(Monitor Polski z 2011 roku Nr 95poz. 961):


Załącznik (PDF)


247997