Przejdź do stopki
Wykaz aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miejską w Osieku

Wykaz aktów prawa miejscowego

Treść

 

Uchwała NR XIV/104/11 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 28 listopada 2011 r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011roku stanowiących podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2012.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245. poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655, z 2009r. Nr 56, poz.458, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz. 1475 oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r.w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r./Monitor Polski z 2011 roku Nr 95, poz. 969

Rada Miejska w Osieku uchwala co następuje:

§ 1

Obniża się cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. z ceny 74,18 zł za 1 kwintal do ceny 56,00 zł za 1 kwintal, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Osiek.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012r.

 

Uzasadnienie

Rada Miejska na podstawie art. 6 ust 3 ustawy o podatku rolnym jest uprawniona do obniżania średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. wnosiła 74,18 zł za 1 q. Rada Miejska w Osieku postanowiła obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Osiek w 2011 roku do kwoty 56,00 zł za 1q. Obniżenie ceny żyta na terenie Miasta i Gminy Osiek, skutkuje obniżeniem podatku rolnego z kwoty 185,45 zł do kwoty 140,00 zł z xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1 hektara przeliczeniowego na 2012 r. co uzasadnione jest trudną sytuacją rolników spowodowaną licznymi podtopieniami na terenie Miasta i Gminy Osiek

247956