Przejdź do stopki
Wykaz aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miejską w Osieku

Wykaz aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała NR XIV/105/11 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 28 listopada 2011 r.

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217,poz.1281 ), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1)  ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378), art. xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />6 a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zmiany Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245. poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655 oraz z 2009r. Nr 56, poz.458, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r.Nr 143 poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179 poz.1484, z 2006r.Nr 245, poz.1775,Nr 249,poz.1825; z 2008r.Nr 116, poz.730; z 2009r. Nr 56, poz.458; z 2010r.Nr 96, poz.620, Nr 226,poz.1475) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXIX/205/2005 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012r.

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawami powołanymi w podstawie prawnej niniejszej uchwały Rada Miejska określa w drodze uchwały wzory deklaracji i wzory informacji podatkowych obowiązujące na terenie gminy. Obowiązujący wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego składany przez osoby fizyczne oraz deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości składane przez osoby prawne wymagały zmiany. Biorąc pod uwagę powyższe należało dokonać zmiany zapisów w informacji podatkowej składanej przez osoby fizyczne jak również deklaracji składanej przez osoby prawne.

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne”.)


Załącznik 1 (PDF)

 

Załącznik 2 (PDF)

 

Załącznik 3 (PDF)

 

Załącznik 4 (PDF)


 

247972